System Zarządzania Jakością
 
  • iso1
  • iso2
  • iso3
  • iso4
  • iso5
  • iso6

Polityka Jakości

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli
z dnia 02-08-2016

 

Kierownictwo Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” określiło i udokumentowało Politykę Jakości, która jest odpowiednia do celu i kontekstu organizacji oraz wspiera jej kierunek strategiczny. Polityka Jakości jest zakomunikowana, zrozumiała i stosowana oraz dostępna na stronie internetowej szkoły. Polityka Jakości Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli przedstawiona została poniżej: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” jest nowoczesną szkołą i placówką oświatową, która prowadzi działalność edukacyjną i edukacyjna zawodową w formach szkolnych i pozaszkolnych. Najważniejszym celem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” jest utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych uczniów oraz uczestników i słuchaczykształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego i szkolenia zawodowego poprzez stałe podnoszenie jakości świadczonych usług edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz edukacyjnych zawodowych prowadzonych w formach szkolnych i pozaszkolnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”.

Środkiem realizacji powyższego celu jest:

- wprowadzenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego zwymaganiami normy ISO 9001:2015

- badanie rynku pracy oraz preferencji uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych oraz słuchaczy i uczestników kształcenia w celu dostarczenia optymalnej oferty edukacyjnej

- ustawiczne doskonalenie kompetencji pracowników, podnoszenie ich świadomości i zaangażowania w działania na rzecz jakości;

- doskonalenie współpracy z zainteresowanymi stronami

Jakość służy osiągnięciu celu strategicznego, jakim jest pozyskanie uczniów oraz słuchaczy i uczestników kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego i szkolenia zawodowego oraz konkurencyjność na rynku usług edukacyjnych i edukacyjnych zawodowych. Dlatego też wyznaczamy sobie i realizujemy ambitne. Cele Jakościowe, które mają wspierać naszą Politykę Jakości. Ogólne cele to m.in.:

- Zwiększanie satysfakcji uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych oraz słuchaczy z jakości usług edukacyjnych i kształcenia ustawicznego.

- Wykorzystywanie szans i zapobieganie zagrożeniom które występują w codziennej działalności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” i uwzględnianie ich podczas podejmowania decyzji zarządczych

- Zapewnienie uczniom oraz słuchaczom możliwości osiągnięcia poziomu wiedzy i umiejętności koniecznych do ukończenia szkoły i/lub uzyskania świadectwa dojrzałości i/lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i/lub zaświadczeń ukończenia kursów i form pozaszkolnych.

- Zapewnienie możliwości rozwoju cech osobowości ucznia zgodnie z przyjętym wzorcem zachowań etyczno–moralnych;

- Identyfikowanie dostawców i dokonywanie ich oceny

- Dostosowanie i rozszerzanie zakresu oferowanych usług edukacyjnych prowadzonych w formach szkolnych i pozaszkolnych do potrzeb klienta;

- Dostosowanie szkoleń i jej tematyki do potrzeb Systemu Zarządzania Jakością oraz przepisów prawa dotyczących obszarów funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”;

- Współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców w celu dostosowania oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz przekazywania aktualnej informacji zawodowej i porady zawodowej uczniom i ich rodzicom/opiekunom prawnym i/lub słuchaczom i uczestnikom kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego

- Współpraca z władzami rządowymi, samorządowymi, jednostkami oświatowymi, uczelniami wyższymi i innymi instytucjami, organizacjami;

- Systematyczne utrzymywanie i  modernizacja bazy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” zgodnie z wymaganiami prawa

- Przygotowanie uczniów oraz słuchaczy i uczestników kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego do podjęcia pracy zawodowej i/lub dalszego kształcenia;

 -Doskonalenie procesów ustanowionych w szkole.

Szczegółowe Cele Jakościowe zawarte są w kartach procesów, będących załącznikami do niniejszej Księgi Jakości. Założenia Polityki Jakości stanowią zobowiązania wobec naszych uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych oraz słuchaczy i uczestników kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego i szkolenia zawodowego. Najwyższe kierownictwo Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli zapewnia, że Polityka jakości jest odpowiednia do celów i kontekstu organizacji oraz wspiera jej kierunek strategiczny. Najwyższe kierownictwo Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli zobowiązuje siebie i wszystkich pracowników do stosowania ustalonej Polityki Jakości i realizacji jej celów. Polityka jakości jest dostępna dla zainteresowanych stron