Nabór Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Elektryk w Nowej SoliTechnik Chłodnictwa i Klimatyzacji


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
- wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
- konserwowanie i naprawianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
- kontrolowanie pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
- sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym. Profil nauczania będzie związany z potrzebami regionalnego rynku pracy i może dotyczyć:
- energetyki wodnej;
- energetyki wiatrowej;
- energetyki geotermalnej;
- energetyki wodorowej lub innej.

Absolwenci mogą być zatrudnieni w:
- zakładach transportu wodnego lub kolejowego, zakładach gospodarki komunalnej;
- firmach instalacyjnych, które specjalizują się w projektowaniu i wykonawstwie związanym z energetyką wodną, energetyką wiatrową, energetyką geotermalną, energetyką wodorową, energią słoneczną, budownictwem energooszczędnym, technologią wodorową;
- przedsiębiorstwach zajmujących się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowiska.

Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej stanie się w najbliższych latach zawodem bardzo poszukiwanym przez pracodawców.
Jest to związane z dyrektywą unijną na mocy której, Polska musi do 2020 roku wytwarzać co najmniej 20% energii w źródłach odnawialnych.