Nabór Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Elektryk w Nowej SoliTechnik Ekonomista


I. CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
1. Zadania zawodowe technika ekonomisty
§ planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
§ obliczanie podatków
§ prowadzenie spraw kadrowo – płacowych
§ prowadzenie rachunkowości
§ wykonywanie analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

2. Środowisko pracy
Technik ekonomista może być zatrudniony na średnich szczeblach zarządzania:
§ w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych
§ w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności
§ w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, planowania,
§ w sekretariacie
§ samodzielnie prowadzić małą firmę

3. Predyspozycje psychologiczno-fizyczne
§ dobry stan zdrowia
§ dokładność i systematyczność w działaniu
§ zdolność koncentracji i podzielność uwagi
§ umiejętność sprawnego komunikowania się
§ umiejętność pracy w zespole
§ dobra pamięć
§ otwartość na innowacje organizacyjno-techniczne
§ gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

4. Przeciwwskazania zdrowotne
Kandydaci do technikum zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie oceniające możliwość podjęcia nauki w zawodzie technik ekonomista. Przeciwwskazaniem może być słaby wzrok, którego nie można skorygować szkłami, słaby słuch, brak odporności fizycznej i psychicznej.

II. WARUNKI KSZTAŁCENIA
Nauka w technikum trwa 4 lata. W całym okresie nauczania na kształcenie zawodowe przeznaczono 1470 godzin. Kształcenie zawodowe jest prowadzone w oparciu o modułowy program nauczania: nie ma podziału na zajęcia teoretyczne i praktyczne. W kształceniu modułowym występuje prymat umiejętności praktycznych nad wiedzą teoretyczną, a przygotowanie do wykonywania zawodu odbywa się głównie poprzez realizację zadań zbliżonych do tych, które są wykonywane na stanowisku pracy. Technik ekonomista odbywa praktyki zawodowe w jednostkach handlowych w wymiarze 6 tygodni (240 godzin) w cyklu kształcenia.
W wyniku kształcenia w zawodzie technik ekonomista ukształtujesz umiejętności:

1. Wspólne dla wszystkich zawodów, tj. z zakresu
§ przepisów bhp
§ podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
§ języka obcego właściwego dla zawodu technik ekonomista
§ kompetencji personalnych i społecznych
§ organizacja pracy małych zespołów

2. Wspólne dla zawodów z obszaru administracyjno – usługowego, np.: podstawowe pojęcia związane z mikro i makroekonomią, przepisami prawa, prezentacją i opracowaniem danych statystycznych
3. Zawodowe związane z wyodrębnionymi kwalifikacjami - zawód technik ekonomista jest zawodem dwukwalifikacyjnym, z kwalifikacją:
§ A.35. – organizowanie i prowadzenie działalności w organizacji (organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków, prowadzenie spraw kadrowo – płacowych, sporządzanie planów, analiz i sprawozdań)
§ A.36. - prowadzenie rachunkowości (dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych, prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji, sporządzanie sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej)

III. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwenci, którzy osiągnęli kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista mogą podjąć pracę na wielu różnych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. Technik ekonomista może być zatrudniony w sekretariatach, działach kadr, komórkach finansowo-księgowych, działach marketingu, urzędach skarbowych, bankach. Jest to zawód dający duże możliwości zatrudnienia. Obok przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, ekonomistów zatrudnia administracja państwowa, fundacje, zrzeszenia, firmy ubezpieczeniowe, urzędy statystyczne, firmy konsultingowe. Nasz absolwent nie musi być „budowlańcem”, aby prowadzić firmę budowlaną, ani fryzjerem, by otworzyć zakład fryzjerski. Ale musi umieć zorganizować przedsiębiorstwo i nim zarządzać. Tak więc po technikum ekonomicznym możesz również zostać przedsiębiorcą i mieć własną firmę!

IV. MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO KSZTAŁCENIA
Absolwenci, którzy zdali egzamin maturalny mogą kontynuować naukę w systemie dziennym lub zaocznym na studiach różnych kierunków. Absolwent, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”. I. CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

1. Zadania zawodowe technika ekonomisty
§ planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
§ obliczanie podatków
§ prowadzenie spraw kadrowo – płacowych
§ prowadzenie rachunkowości
§ wykonywanie analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

2. Środowisko pracy
Technik ekonomista może być zatrudniony na średnich szczeblach zarządzania:
§ w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych
§ w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności
§ w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, planowania,
§ w sekretariacie
§ samodzielnie prowadzić małą firmę

3. Predyspozycje psychologiczno-fizyczne
§ dobry stan zdrowia
§ dokładność i systematyczność w działaniu
§ zdolność koncentracji i podzielność uwagi
§ umiejętność sprawnego komunikowania się
§ umiejętność pracy w zespole
§ dobra pamięć
§ otwartość na innowacje organizacyjno-techniczne
§ gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

4. Przeciwwskazania zdrowotne
Kandydaci do technikum zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie oceniające możliwość podjęcia nauki w zawodzie technik ekonomista. Przeciwwskazaniem może być słaby wzrok, którego nie można skorygować szkłami, słaby słuch, brak odporności fizycznej i psychicznej.

II. WARUNKI KSZTAŁCENIA
Nauka w technikum trwa 4 lata. W całym okresie nauczania na kształcenie zawodowe przeznaczono 1470 godzin. Kształcenie zawodowe jest prowadzone w oparciu o modułowy program nauczania: nie ma podziału na zajęcia teoretyczne i praktyczne. W kształceniu modułowym występuje prymat umiejętności praktycznych nad wiedzą teoretyczną, a przygotowanie do wykonywania zawodu odbywa się głównie poprzez realizację zadań zbliżonych do tych, które są wykonywane na stanowisku pracy. Technik ekonomista odbywa praktyki zawodowe w jednostkach handlowych w wymiarze 6 tygodni (240 godzin) w cyklu kształcenia.
W wyniku kształcenia w zawodzie technik ekonomista ukształtujesz umiejętności:

1. Wspólne dla wszystkich zawodów, tj. z zakresu
§ przepisów bhp
§ podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
§ języka obcego właściwego dla zawodu technik ekonomista
§ kompetencji personalnych i społecznych
§ organizacja pracy małych zespołów

2. Wspólne dla zawodów z obszaru administracyjno – usługowego, np.: podstawowe pojęcia związane z mikro i makroekonomią, przepisami prawa, prezentacją i opracowaniem danych statystycznych

3. Zawodowe związane z wyodrębnionymi kwalifikacjami - zawód technik ekonomista jest zawodem dwukwalifikacyjnym, z kwalifikacją:
§ A.35. – organizowanie i prowadzenie działalności w organizacji (organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków, prowadzenie spraw kadrowo – płacowych, sporządzanie planów, analiz i sprawozdań)
§ A.36. - prowadzenie rachunkowości (dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych, prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji, sporządzanie sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej)
III. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA Absolwenci, którzy osiągnęli kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista mogą podjąć pracę na wielu różnych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. Technik ekonomista może być zatrudniony w sekretariatach, działach kadr, komórkach finansowo-księgowych, działach marketingu, urzędach skarbowych, bankach. Jest to zawód dający duże możliwości zatrudnienia. Obok przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, ekonomistów zatrudnia administracja państwowa, fundacje, zrzeszenia, firmy ubezpieczeniowe, urzędy statystyczne, firmy konsultingowe. Nasz absolwent nie musi być „budowlańcem”, aby prowadzić firmę budowlaną, ani fryzjerem, by otworzyć zakład fryzjerski. Ale musi umieć zorganizować przedsiębiorstwo i nim zarządzać. Tak więc po technikum ekonomicznym możesz również zostać przedsiębiorcą i mieć własną firmę!

IV. MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO KSZTAŁCENIA
Absolwenci, którzy zdali egzamin maturalny mogą kontynuować naukę w systemie dziennym lub zaocznym na studiach różnych kierunków. Absolwent, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”.
Zawód technik organizacji reklamy jest zawodem szerokoprofilowym, wymagającym łączenia w sobie, między innymi wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej skierowanym zarówno do żeńskiej jak i męskiej części absolwentów gimnazjum.
Reklama jest zjawiskiem ściśle związanym z gospodarką rynkową i stanowi jej integralną część, dlatego ważnym celem procesu kształcenia w tym zawodzie, jest wyposażenie absolwenta w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ekonomicznym, który pozwoli na komunikowanie się i kształtowanie konsumpcji w skali makro- i mikroekonomicznej.
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika organizacji reklamy należy m.in. pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, definiowanie szczegółowego celu reklamy przedsiębiorstwa (klienta agencji reklamowej), dobieranie metody prowadzenia badań rynkowych i reklamowych oraz weryfikowanie i interpretowanie wyników tych badań, dobieranie środków i nośników reklamy w zależności od celu (funkcji) reklamy oraz branży towarowej, stosowanie różnorodnych technik reklamowych, sprzętu i materiałów wykorzystywanych w reklamie, organizacja działań promocyjnych przedsiębiorstwa, organizacja działalności wystawienniczej.
Technik organizacji reklamy powinien docierać do odbiorców różnymi środkami reklamy, skutecznie oddziaływać na ich pozytywne postawy, emocje, przekonania. Dlatego w procesie dydaktycznym kładziemy nacisk na kształtowanie takich cech i postaw jak: komunikatywność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu, umiejętność prowadzenia negocjacji, kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych, łatwość nawiązywania kontaktów, stosowanie się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej.
Szeroki zakres zadań zawodowych oraz zatrudnienie na różnych stanowiskach, wymagają od absolwenta specyficznych umiejętności plastycznych, poczucia estetyki i wyobraźni przestrzennej. Zdobycie tych umiejętności w cyklu kształcenia pozwala nie tylko na ocenę walorów estetycznych i testowanie projektów, ale i na samodzielne tworzenie wizualnych środków reklamy.
Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w miejscach pracy takich, jak: pełnoprofilowe i specjalistyczne agencje reklamowe, działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biura ogłoszeń środków masowego przekazu, działy promocji środków masowego przekazu, agencje scenariuszowe i studia graficzne, studia produkcyjne, agencje do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations).