Projekt "Wiedza z "Elektryka" - mój sukces zawodowy" realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształenia i kompetencji w regionach, Działnie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 i jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla uczniów Technikum im.W.Krukowskiego

  Wykaz zajęć zaplanowanych do realizacji w ramach projektu:

 1. "W matni sieci" - autorskie zajęcia rozszerzające wiadomości z zakresu ICT.
  1. Akademia CISCO.
  2. Projektowanie AutoCad.
  3. Grafika komputerowa.
  4. System zarządzania treśćią JOOMLA (CMS).
  5. Administracja serwera MS SQL .
 2. Moja ścieżka edukacyjna - doradztwo zawodowe i pedagogiczno - psychologiczne.
  1. Doradztwo zawodowe dla maturzystów.
  2. Doradztwo zawodowe dla uczniów klas pierwszych i innych uczestników projektu (poza maturzystami).
  3. Doradztwo psychologiczne dla uczniów - uczestników projektu.
 3. Koło Młodych Ekonomistów.
 4. Warsztaty antydyskryminacyjne - 3 moduły: Stereotyp ról kobiet i mężczyzn; Dyskryminacja; Tolerancja a niepełnosprawność.
 5. Kurs przygotowujący do egzaminu nadającego uprawnienia do 1 kV.
 6. "Sam liczę"- autorskie zajęcia wyrównujące wiedzę umiejętości z matematyki.
 7. "Ja obywatel świata" - autorskie zajęcia z języków obcych.
 8. Koła Młodych Przyrodników - autorskie zajęcia, chemii, fizyki, geografii
 9. Praktyki uczniowskie w zawodach: technik mechatronik, technik ekonomista, technik elektryk.
 10. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów zawodowych.
 11. Współpraca ponadnarodowa.

  Cele projektu zakładane do realizacji przez szkołę, zakładane rezultaty twarde i miękkie oraz źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika realizacji celów.

 • Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, przygotowanie do dalszej ścieżki edukacyjnej lub zawodowej u 384 uczniów technikum w CKZiU "Elektryk", dzięki realizacji programu rozwoju w latach 2012-2014.
 • Cele szczegółowe:
  • Podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie ICT i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przez co najmniej 180 uczniów.
   • Liczba uczniów u których wzrosły umiejętności ICT w tym u 8 dziewcząt i 67 chłopców.
   • Liczba uczniów u których wzrosły kompetencje, umiejętności i wiedza z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w tym u 25 dziewcząt i 90 chłopców.
  • Podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych (niemieckiego i angielskiego) przez co najmniej 40 uczniów.
   • Liczba uczniów u których wzrosły kompetencje, umiejętności i wiedza z j.niemieckiego w tym u 12 dziewcząt i 8 chłopców.
   • Liczba uczniów u których wzrosły kompetencje, umiejętności i wiedza z j.angielskiego w tym u 8 dziewcząt i 12 chłopców.
  • Wzrost wrażliwości społecznej, motywacji i umiejętności świadomego wyboru drogi edukacyjnej lub zawodowej u 230 uczniów poprzez wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i doradztwo zawodowe.
   • Liczba uczniów u których wzrosły aspiracje edukacyjne i motywacja do nauki w tym u 70 dziewcząt i 260 chłopców.
   • Liczba uczniów którzy dokonali świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej, uzyskali kwestionariusze predyspozycji zawodowych w tym u 70 dziewcząt i 110 chłopców.
  • Nabycie dodatkowych kwalifikacji, wzrost wiedzy i umiejętności 50 uczniów w zawodach: elektryk, ekonomista, mechatronik.
   • Liczba uczniów u których wzrosły kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista w tym u 15 dziewcząt i 3 chłopców.
   • Liczba uczniów u których wzrosły kwalifikacje w zawodzie technik elektryk i technik mechatronik w tym u 32 chłopców.
   • Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w praktykach w tym u 15 dziewcząt i 32 chłopców.
   • Liczba pracodawców współpracujących w zakresie stażów uczniowskich (6 pracodawców).
  • Poznanie przez 30 uczniów polskich i 20 niemieckich innowacyjnych metod kształcenia zawodowego oraz zapoznanie się z wymaganiami stawianymi uczniom/pracownikom w kraju partnera
   • Liczba uczniów polskich biorących udział w praktykch w Niemczech w tym u 6 dziewcząt i 24 chłopców.
   • Liczba uczniów niemieckich biorących udział w praktykch w Polsce w tym u 3 dziewcząt i 17 chłopców
  • Zakładane rezultaty twarde (mierzalne) wynikające z celów szczegółowych monitorowane w okresach miesięcznych.
  • Zakładane rezultaty miękkie (monitorowane i badane poprzez ankiety ewaluacyjne - poziom zadowolenia uczestników minimum 75% z każdych z zajęć, wykazy uczestników):
   • nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych,
   • wyrobienie umiejętności społecznych i obywatelskich (wytrwałość, dokładność, obowiązkowość, zdyscyplinowanie, umiejętność pracy w grupie, zdolności komunikacyjne),
   • zwiększenie motywacji do nauki, wyższe aspiracje zawodowe i osobiste,
   • wyrównanie szans edukacyjnych, zwłaszcza uczniów pochodzących z terenów wiejskich lub ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
   • umożliwienie uczniom zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i/lub wybór ścieżki zawodowej (pobudzanie aspiracji edukacyjnych i zainteresowań uczniów, rozwijanie umiejętności kluczowych),
   • wdrożenie przez nauczycieli nowoczesnych metod nauczania w tym IT,
   • podniesienie kwalifikacji nauczycieli,
   • stworzenie podstaw szkoły przeciwdziałającej dyskryminacji,
   • wzrost zainteresowa uczniów gimnazjum nauką w technikum,
   • wzrost aktywności społeczno-ekonomicznej absolwentów,
   • poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych w szkole,
   • zdobycie przez uczniów umiejętności praktycznego stosowania wiedzy teoretycznej,
   • podniesienie kompetencji kluczowych,
   • zdobycie umiejętności konkurowania z innymi w konkursach,
   • zwiększenie zdawalności egzaminu maturalnego,
   • wzrost samooceny uczniów,
   • zmniejszenie liczby niepowodzeń szkolnych uczniów,
   • lepsze przygotowanie absolwentów szkoły do rynku pracy,
   • nawiązanie współpracy: instytucje rynku pracy a szkoła, w zakresie dwukierunkowego przepływu informacji, skutkującej podwyższeniem jakości i trafności oferowanych usług edukacyjnych,
   • wzrost świadomości na temat korzyści jakie umożliwia współpraca, co powinno zaowocować podobnymi formami kooperacji w przyszłości,
   • współpraca ponadnarodowa umożliwi: wpowadzenie nowatorskich rozwiązań systemowych w szkoleniu zawodowym, zwiększenie mobilności zawodowej uczniów, wzrost liczby absolwentów charakteryzujących się otwartością na inne kultury oraz posiadających umiejętności językowe w poszerzonym zakresie, wzrost liczby absolwentów na polskim rynku pracy posiadających przygotowanie zawodowe zgodne z wymogami UE.
  • Źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika realizacji celów oraz częstotliwość pomiaru:
   • listy obecności,
   • dzienniki zajęć
   • comiesięczny monitoring,
   • ankiety ewaluacyjne (4 w trakcie projektu),
   • raporty roczne,
   • Sprawozdania z realizacji zadań sporządzane co 6 m-cy przez personel projektu,
   • testy diagnozujące (4 w trakcie projektu: na wejściu, po 1/3 i po 2/3godz.zajęć i na zakończenie zajęć,
   • testy diagnostyczne zawodowe,
   • ankiety wewnętrzne,
   • oceny psychologa (w części jawnej),
   • badania specjalistyczne (w części jawnej),
   • sprawozdania z realizacji działań sporządzane comiesięcznie przez prowadzących.