Projekt "Kształcenie umiejętności w nowosolskim "Elektryku" kluczem do sukcesu zawodowego realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla uczniów Technikum im.W.Krukowskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształenia i kompetencji w regionach, Działnie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Czas trwania projektu: maj 2014r. - czerwiec 2015r.

  Wykaz zajęć zaplanowanych do realizacji w ramach projektu:

 1. Innowacyjne Warsztaty Umiejętności Społecznych
   Zajęcia warsztatowe dla 60 uczniów technikum (5 grup po 12 uczniów każda), 4 spotkania na grupę (1 spotkanie – 6 godzin). Moduły: Efektywna komunikacja interpersonalna, Myślenie twórcze, Efektywność osobista, Autocoaching. Warsztaty prowadzi dwóch trenerów. Ogółem 120 godzin zajęć w okresie V.2014-VI.2015.
 2. Kurs z zakresu technik skutecznego uczenia się.
   Techniki skutecznego uczenia się – kurs mnemotechnik dla uczniów klas pierwszych od X.2014 do I.2015. Udział 64 uczniów (8 grup po 8 uczniów/10 godzin szkolenia na każdą grupę).
 3. Pracowania efektywnego doradztwa edukacyjno-zawodowego i psychologicznego Organizacja badań predyspozycji zawodowych dla 120 uczniów (po 2 godziny na ucznia) oraz warsztatów grupowych dla uczniów klas pierwszych prowadzonych przez psychologa (6 grup po 3 spotkania każda, 1 spotkanie - 2 godziny). Organizacja 3 spotkań z pracodawcami (Dzień Energii Odnawialnej i Elektryka; Dzień Mechatronika i Informatyka; Dzień Ekonomisty i Organizacji Reklamy).
 4. Specjalistyczne zajęcia zawodowe Zajęcia zawodowe dla uczniów klas trzecich i czwartych przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
  1. Technik ekonomista;
  2. Technik elektryk;
  3. Technik informatyk;
  4. Technik mechatronik;
  5. Technik organizacji reklamy;
  6. Technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej.
  7. Łącznie 360 godzin dydaktycznych (2 grupy w okresie V-VI.2014: 1 grupa - technik informatyk - 30 godzin, 2 grupa - technik organizacji reklamy- 30 godzin i w okresie od IX.2014 do IV.2015 - 6 grup po 12 uczniów każda/50godzin na grupę).
 5. Zajęcia w laboratorium analiz ekonomiczno-społecznych Zajęcia specjalistyczne z ekonomii, organizacji reklamy, technik sprzedaży, rachunkowości, marketingu i statystyki oraz przedsiębiorczości dla 60 uczniów (5 grup po 12 uczniów każda/50 godzin na grupę) w okresie od IX 2014 do IV 2015 :
  1. Zajęcia dla ekonomistów;
  2. Zajęcia z rachunkowości;
  3. Zajęcia z marketingu;
  4. Zajęcia z organizacji reklamy;
  5. Zajęcia z przedsiębiorczości.
 6. Specjalistyczny kurs zawodowy nadający uprawnienia elektryczne do 1 kV
 7. Specjalistyczny kurs zawodowy zakończony egzaminem państwowym dla pełnoletnich uczniów w zawodach: technik elektryk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (24 uczniów-2 grupy/84 godziny zajęć na grupę).
 8. Dodatkowe naukowe i językowe zajęcia pozalekcyjne
  1. Zajęcia autorskie wykorzystujące metody aktywizujące, praktyczne dla 56 uczniów (7 grup po 8 uczniów każda/50 godzin na grupę) w roku szkolnym 2014/2015. Koła naukowe:
  2. Koło matematyczne – „Całka i różniczka dwie kuzynki”;
  3. Koło fizyczne – „Jak to działa”;
  4. Koło geograficzne – „Podróż w czasie”;
  5. Koło chemiczne – „Chemiczne jojo”;
  6. Koło językowe (język angielski) – „Koniec języka za przewodnika w Anglii”;
  7. Koło językowe (język niemiecki) – „Koniec języka za przewodnika w Niemczech”;
  8. Koło informatyczne (ICT) – „Klub Webmasterów”.
 9. Praktyki i staże zawodowe
 10. Praktyki zawodowe dla 140 uczniów klas trzecich w II semestrze 2014/15 oraz uczniów klas maturalnych informatycznych w I semestrze 2014/15 (IX-XI.2014)- 120 h/uczeń. Staże zawodowe dla min. 20 uczniów technik elektryk, technik mechatronik - 160 h/uczeń. Przeprowadzenie egzaminów w ramach "Akredytacji umiejętności i kwalifikacji zawodowych KSAPL" - 156 uczniów uczestników praktyk oraz zajęć specjalistycznych zawodowych.
 11. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych Zajęcia wyrównawcze dla 48 uczniów z klas pierwszych (6 grup po 8 uczniów każda/ 50 godzin na grupę):
  1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki - 3 grupy;
  2. Zajęcia wyrównawcze z fizyki;
  3. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego;
  4. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego.

  Cele projektu zakładane do realizacji przez szkołę, zakładane rezultaty twarde i miękkie oraz źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika realizacji celów.

 • Cel główny: wzrost adaptacyjności uczniów i uczennic (110D i 160 C) Technikum w CKZiU na lokalnym i regionalnym rynku pracy w okresie od kwietnia 2014 do czerwca 2015.
 • Cele szczegółowe:
  • Wzrost umiejętności i kompetencji społecznych, techniki skutecznego uczenia się oraz predyspozycji zawodowych u 120 uczn.(40 dz. i 80 chł.) w okresie 01.04.2014-26.06.2015
   • Liczba uczniów u których przeprowadzono badanie predyspozycji zawodowych, w tym u 40 dziewcząt i 80 chłopców.
   • Liczba uczniów u których zdiagnozowano wzrost umiejętności społecznych,w tym u 25 dziewcząt i 35 chłopców.
   • Liczba uczniów u których zdiagnozowano stosowanie technik skutecznego uczenia się, w tym u 24 dziewcząt i 40 chłopców
  • Wzrost umiejętności zawodowych uczniów potwierdzanych w egzaminach kwalifikacyjnych w 6 zawodach przez 140 uczniów (55 dz. i 85 chł.) w okresie 01.04.2014-26.06.2015
   • Liczba uczniów u których zdiagnozowano wzrost umiejętności zawodowych , w tym u 45 dziewcząt i 75 chłopców
   • Liczba uczniów aktywnie uczestniczących w praktykach zawodowych u pracodawców , w tym u 55 dziewcząt i 85 chłopców
   • Liczba uczniów którzy podnieśli umiejętności zawodowe poprzez odbycie stażu w zakładach pracy, w tym u 20 chłopców
   • Liczba pracodawców z którymi podpisano umowy o prowadzenie praktyk - 12
  • W3) Wzrost kompetencji ekonomiczno-przedsiębiorczych u co najmniej 60 uczn.(35 dz. i 25 chł.) w okresie 01.04.2014-26.06.2015
   • Liczba uczniów u których wzrosną kompetencje ekonomiczne, w tym u 35 dziewcząt i 25 chłopców
   • Liczba uczniów u których wzrosną kompetencje przedsiębiorcze, w tym u 8 dziewcząt i 4 chłopców
  • Wyrównanie wiedzy i umiejętności uczniów klas pierwszych z języków obcych, matematyki i fizyki przez co najmniej 40 uczniów w okresie 01.04.2014-26.06.2015
   • Liczba uczniów u których wzrosły umiejętności z matematyki i fizyki,w tym u 12 dziewcząt i 16 chłopców.
   • Liczba uczniów u których wzrosły umiejętności z języków obcych,w tym u 8 dziewcząt i 8 chłopców.
  • 5) Wzrost wiedzy i umiejętności z przed. matem.-przyr. i jęz. obcych przez 56 uczniów w okresie 01.04.2014-26.06.2015
   • Liczba uczniów u których wzrosły umiejętności matem.-przyrod.,w tym u 12 dziewcząt i 28 chłopców.
   • Liczba uczniów u których wzrosły umiejętności z językowe (angielski, niemiecki) w tym u 8 dziewcząt i 8 chłopców.
  • Zakładane rezultaty twarde (mierzalne) wynikające z celów szczegółowych monitorowane w okresach miesięcznych.
  • Zakładane rezultaty miękkie (monitorowane i badane poprzez ankiety ewaluacyjne - poziom zadowolenia uczestników minimum 75% z każdych z zajęć, wykazy uczestników):
   • nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych
   • wyrobienie umiejętności społecznych i obywatelskich (wytrwałość, dokładność, obowiązkowość, zdyscyplinowanie, umiejętność pracy w grupie, zdolności komunikacyjne)
   • zwiększenie motywacji do nauki, wyższe aspiracje zawodowe i osobiste
   • wyrównanie szans edukacyjnych, zwłaszcza uczniów pochodzących z terenów wiejskich lub ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
   • umożliwienie uczniom zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i/lub wybór ścieżki zawodowej (pobudzanie aspiracji edukacyjnych i zainteresowań uczniów, rozwijanie umiejętności kluczowych),
   • wdrożenie przez nauczycieli nowoczesnych metod nauczania w tym IT
   • podniesienie kwalifikacji nauczycieli
   • stworzenie podstaw szkoły przeciwdziałającej dyskryminacji
   • wzrost zainteresowań uczniów gimnazjum nauką w technikum
   • wzrost aktywności społeczno-ekonomicznej absolwentów.
   • poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych w szkole
   • zdobycie przez uczniów umiejętności praktycznego stosowania wiedzy teoretycznej
   • podniesienie kompetencji kluczowych
   • zdobycie umiejętności konkurowania z innymi w konkursach,
   • zwiększenie zdawalności egzaminu maturalnego
   • wzrost samooceny uczniów
   • zmniejszenie liczby niepowodzeń szkolnych uczniów
   • lepsze przygotowanie absolwentów szkoły do rynku pracy.
   • nawiązanie współpracy: instytucje rynku pracy a szkoła, w zakresie dwukierunkowego przepływu informacji, skutkującej podwyższeniem jakości i trafności oferowanych usług edukacyjnych.
  • Źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika realizacji celów oraz częstotliwość pomiaru:
   • sprawozdania kwartalne
   • raporty ewaluacyjne
   • miesięczne sprawozdania z monitoringu
   • umowy
   • listy obecności
   • kwestionariusze badań
   • zaświadczenia o ukończeniu kursów
   • dzienniki zajęć
   • dzienniki praktyk
   • ankiety ewaluacyjne
   • testy diagnostyczne zawodowe
   • ankiety wewnętrzne
   • oceny psychologa (w części jawnej)
   • badania specjalistyczne (w części jawnej)
   • sprawozdania z realizacji działań sporządzane comiesięcznie przez prowadzących