NIE ZGUBIĆ TALENTU 

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1.2
 

Cele szczegółowe:

 

1.  Realizacja programu pracy z uczniem zdolnym.
2.  Podniesienie wyników zewnętrznego egzaminu maturalnego.
3.  Pomoc uczniom wykazującym problemy w nauce, zagrożonym wypadnięciem z systemu edukacji.
4.  Pomoc psychologiczno-doradcza umożliwiająca diagnozę zdolności osobistych oraz pobudzanie aspiracji edukacyjnych i zainteresowań uczniów, rozwijanie umiejętności kluczowych, przygotowanie młodzieży do kontynuowania nauki (dodatkowe zajęcia, koła zainteresowań, itp.
5. wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez nabycie umiejętności wykorzystywania teorii z matematyki, fizyki , biologii, geografii oraz języka polskiego i języków obcych.