Koordynator projektu POKL9.2 „Rozwój umiejętności w ”Elektryku” gwarantem sukcesu zawodowego” informuje, że nauczyciele zainteresowani prowadzeniem zajęć podczas tygodniowego obozu naukowo-rekreacyjnego pn. „Kuźnia Talentów Politechnicznych” dla uczniów technikum składają swoje oferty do dnia 22 grudnia 2010 roku w Biurze Projektów w sali nr 4 bud. A.

 

29.09.2010

Fizyka w praktyce – grupa Pani Katarzyny Pych-Siekierki to uczniowie klas drugich. Podczas zajęć uczniowie nabywają nowych wiadomości i umiejętności. Mają również możliwość uzupełnienia wiadomości z lekcji poprzez rozwiązywanie zadań, wykonywanie doświadczeń, oglądając filmy dydaktyczne oraz prezentacje multimedialne.

Staramy się by nasze zajęcia nie były nudne i zachęcały młodzież do poznawania tajników fizyki.

 


29.09.2010


W naszej szkole od początku września rozpoczęły się zajęcia: „Wykorzystanie programu AutoCAD w projektowaniu”. Są one realizowane w ramach jednego z projektów unijnych, w których uczestniczy  ZSPnr1 „Elektryk”. Jedna z grup prowadzona przez panią Monikę Kuś gromadzi na zajęciach uczniów klasy 3C1 TZ. W miesiącu wrześniu zaplanowano 15 godzin dydaktycznych, na których uczniowie w formie zabawy

i ćwiczeń poznawali możliwości tworzenia podstawowych obiektów rysunkowych.

M.Kuś29.09.2010

W miesiącu wrześniu 2010r. uczniowie klas technikum zawodowego (2 grupy po 15 uczniów) rozpoczęli zajęcia pn. „Szkolenie z zakresu projektowania Auto CAD”. Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Rozwój umiejętności w „Elektryku” gwarantem sukcesu zawodowego”. W zajęciach uczestniczą uczniowie klas technikum, którzy nie mają możliwości zetknięcia się z tym programem w ramach swoich zajęć lekcyjnych. Jedną z grup prowadzi p. Monika Kuś, drugą obecnie p. Piotr Kojtych.

Na zajęciach młodzież poznaje zasady obsługi programu AutoCad 2007. Poznawanie programu rozpoczęli od tworzenia prostych obiektów rysunkowych typu: linia, okrąg, łuk, wieloboki, elipsa, polilinia i multilinia.  Poznali sposoby podawania współrzędnych punktów charakterystycznych obiektów (bezwzględnie, względnie – przyrostowo). Potrafią modyfikować rysunki: przerywać, ucinać, wydłużać, skalować,  obracać, kopiować, przesuwać i kasować. Potrafią tworzyć obiekty rysunkowe korzystają z „narzędzi do precyzyjnego” rysowania.

Piotr Kojtych

W miesiącu wrześniu 2010r. uczniowie klas technikum zawodowego (2 grupy po 15 uczniów) rozpoczęli zajęcia pn. „Szkolenie z zakresu projektowania Auto CAD”. Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Rozwój umiejętności w „Elektryku” gwarantem sukcesu zawodowego”. W zajęciach uczestniczą uczniowie klas technikum, którzy nie mają możliwości zetknięcia się z tym programem w ramach swoich zajęć lekcyjnych. Jedną z grup prowadzi p. Monika Kuś, drugą obecnie p. Piotr Kojtych.

Na zajęciach młodzież poznaje zasady obsługi programu AutoCad 2007. Poznawanie programu rozpoczęli od tworzenia prostych obiektów rysunkowych typu: linia, okrąg, łuk, wieloboki, elipsa, polilinia i multilinia.  Poznali sposoby podawania współrzędnych punktów charakterystycznych obiektów (bezwzględnie, względnie – przyrostowo). Potrafią modyfikować rysunki: przerywać, ucinać, wydłużać, skalować,  obracać, kopiować, przesuwać i kasować. Potrafią tworzyć obiekty rysunkowe korzystają z „narzędzi do precyzyjnego” rysowania.

Piotr Kojtych

 


20.10.2010

Zajęcia z „Wykorzystania programu AutoCAD w projektowaniu” trwają. Umiemy już rysować proste elementy. Na zajęciach są tworzone śmieszne rysuneczki i trudniejsze ćwiczenia. Uczniowie 3Ctz opanowali elementy AutoCad służące do modyfikacji obiektów. Wiedzą i umieją zastosować punkty charakterystyczne.

M. Kuś


19.11.2010

Zaczął się listopad a wraz z nim wzrosły umiejętności uczestników kursu: „Wykorzystanie programu AutoCAD w projektowaniu” . Obecnie skupiamy się na wykorzystaniu kreskowania w różnych projektach rysunkowych. Nasze rysunki są coraz bardziej złożone i lepiej dopracowane. Prawda, że warto na to popatrzeć?

M.Kuś


22.11.2010

Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

            Pierwsza część zajęć  realizowana jest w dwóch grupach dziesięcioosobowych w terminie od 22 września do 8 grudnia. Planowana liczba godzin do realizacji 50 godzin na grupę. Czas trwania jednostki – 4 do 5 godzin lekcyjnych w zależności od ustalenia z grupą. Liczba godzin w poszczególnych jednostkach tematycznych:

-  programowanie obróbki toczenia – MTS TopTurn – 35 godzin

- programowanie obróbki frezowania – MTS TopMill – 35 godzin

- przygotowanie i użytkowanie tokarek CNC – 15 godzin

- przygotowanie i użytkowanie frezarek CNC – 15 godzin

Opis wykorzystania technik informatycznych w realizacji działania

            Do realizacji działania zostaną wykorzystane następujące programy i sprzęt:

- program symulacyjny obróbki toczenia i frezowanie – MTS (TopMILL, Top TURN) wraz z wizualizacją obróbki 3D;

- tokarka CNC EMCO Turn 120

- frezarka CNC FYS 16 NM.


29.11.2010

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE SŁUŻĄCE WYRÓWNYWANIU DYSPROPORCJI EDUKACYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH


Prowadzący: Bogusław Pałasz


Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 24.09.2010r. zrealizowano 5 godzin zajęć, na których zaprezentowane zostały:

-        cele zajęć,

-        strukturę egzaminu, jego organizację i przebieg,

-        wymagania, które należy spełnić żeby przystąpić do egzaminu i żeby zdać ten egzamin,

-        materiał egzaminacyjny dla zawodu technik mechatronik,

-        wiadomości i umiejętności, które są sprawdzane i oceniane na egzaminie,

w etapie pisemnym i praktycznym, ilustrując go przykładami zadań egzaminacyjnych wraz z kryteriami oceniania.


Na zajęciach, trwających 5 godzin, które odbyły się w dniu 03.11.2010r. przypomniano zagadnienia związane z:

-        definiowaniem podstawowych pojęć ważnych dla zawodu technik mechatronik,

-        obwodami prądu stałeg i zmiennego, podstawowe wzory i definicje,

-        analizowaniem układów pneumatycznych i hydraulicznych,

-        klasyfikowaniem elementów pneumatycznych i hydraulicznych ze względu na budowę i przeznaczenie,

-        zasadą działania siłowników pneumatycznych,

-        rysowaniem schematów sterowania pneumatycznego.


 W dniu 17.11.2010r. zrealizowano kolejne 5 godzin zajęć, na których uczestnicy projektu projektowali układy sterowania stycznikowo-przekaźnikowego takie jak:

-        rozruch silnika indukcyjnego za pomocą przełącznika gwiazda / trójkąt,

-        sterowanie bramą,

-        praca silników w układzie kaskadowym.Wszystkie zajęcia odbywają się w pracowniach Powiatowego Centrum Edukacji.

(zdjęcia zostaną dosłane w późniejszym terminie, informację o konieczności robienia sprawozdań i zdjęć z zajęć otrzymałem po ostatnich zrealizowanych zajęciach).

 


30.11.2010

„ Fizyka w praktyce”.


         Projekcie uczestniczy 23 uczniów z klas pierwszych technikum, pod opieką nauczyciela fizyki: mgr Henryka Pielecha.  Są to zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów. Zajęcia skierowane na ukazanie praktycznego zastosowania praw fizycznych w życiu codziennym i technice.

             Cele tego projektu to:

             - zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji

             - rozwój wiedzy, własnych uzdolnień i umiejętności

             - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez nabycie umiejętności  

               wykorzystania teorii z matematyki, fizyki i techniki w praktyce.

            We  wrześniu i październiku odbyło się 5 spotkań, na których wykonaliśmy

badanie ruchu jednostajnego prostoliniowego, oraz ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego za pomocą toru powietrznego. Wyznaczyliśmy siły tarcia oraz współczynniki tarcia statycznego i kinetycznego, dwoma metodami. Sprawdziliśmy warunki równowagi sił na  wybranych maszynach prostych ( dźwignia dwustronna i jednostronna, krążek ).

Zbudowaliśmy proste układy elektryczne, oraz wykonaliśmy pomiary napięcia i natężenia prądu w tych obwodach. Uczniowie samodzielnie wykonywali wymienione wyżej doświadczenia , budowali odpowiednie układy oraz obliczali określone wielkości fizyczne wykorzystując pomiary uzyskane z przeprowadzonego eksperymentu. Następnie odbyła się dyskusja osiągniętych wyników, dyskusja błędów pomiarowych, które wystąpiły w ćwiczeniu oraz sformułowanie wniosków końcowych.

 

  H Pielech.

 


6.12.2010

Niepowodzenia szkolne uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych spowodowane są głownie ograniczeniami czasowymi i technicznymi prowadzenia zajęć w formie ćwiczeniowej. Umożliwienie dogłębnego zrozumienia zjawisk zachodzących w obwodach elektrycznych wymaga zaangażowania w proces nauczania/uczenia się środków technicznych takich jak aparatura pomiarowa, modele działających urządzeń oraz środki audiowizualne (głównie sprzęt komputerowy).

Ograniczone możliwości prowadzenia zajęć w formie ćwiczeniowej skutkują niską zdawalnością  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W celu poprawy zdawalności egzaminu należy w klasach technikum wprowadzić zajęcia umożliwiające uzupełnienie brakującej wiedzy merytorycznej i nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do zdania egzaminu zawodowego.

W ramach projektu ”Rozwój umiejętności w „Elektryku” gwarantem sukcesu zawodowego” już drugi rok realizowane są zajęcia dla uczniów klas pierwszych mające na celu zmniejszyć niepowodzenia uczniów na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

W trakcie zajęć należy wykorzystywane są metody aktywizujące mobilizujące uczniów do samodzielnej pracy. Prowadzone są ćwiczenia w formie zadania praktycznego rozwiązywanego tak jak w trakcie etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

  A. Hoffmann


6.12.2010

Notatka z „Kursu obsługi programów finansowych”  - wrzesień 2010

Uczniowie poznali  wstępnie  możliwości pakietu Insert GT, tj.niżej wymienione programy:

 Rewizor GT – przeznaczony do prowadzenia księgi handlowej (pełna księgowość),

Subiekt GT – to program do obsługi sprzedaży i magazynu,

 Rachmistrz GT – służy do prowadzenia uproszczonej księgowości oraz

 Gratyfikant GT – system kadrowo-płacowy

Na zajęciach : - uruchomili poraz pierwszy program Rewizor GT,

                          - utworzyli bazę danych jednostki gospodarującej,

                          - tworzyli zakładowy plan kont,     

                          - sporządzali bilans otwarcia,

                          - tworzyli kartoteki środków trwalych,

                          - sporządzali dowody OT i

                          - zakładali kartoteki kontrahentów.

D. Wiciak

 


6.12.2010

Notatka z „Kursu obsługi programów finansowych” – październik  2010

Na zajęciach w październiku uczniowie poznawali system obsługi sprzedaży w programie Subiekt GT:

- pierwsze uruchomienie programu Subiekt GT,

- ustawienie parametrów  programu (numeracja dokumentów, nadawanie symboli kontrahentom i towarom, cenę ewidencyjną towarów , terminy płatności,personel),

- zakładanie kartotek magazynowych towarów,

- kalkulacja  cen,

 - sporządzanie dowodu PW,

- wystawianie dowodów magazynowych i faktury VAT sprzedaży oraz korekty faktury VAT sprzedaży,

- sprawdzali stany magazynowe towarów,

- przeglądali i drukowali wystawiane dokumenty.

D. Wiciak


6.12.2010

Notatka z „Kursu obsługi programów finansowych” – Listopad 2010

Uczniowie uruchomili program Rewizor GT i w module Dekretacja i księgowanie księgowali operacje gospodarcze , które miały miejsce (zaistniały) w jednostce gospodarczej:

- dekretacja faktur VAT zakupu,

- dekretacja dowodów Pz,

- dekretacja faktur VAT sprzedaży,

- dekretacja dokumentów Wz,

- dekretacja wyciągu bankowego,

- dekretacja poleceń księgowych(należnej zaliczki na podatek dochodowy,dodatnich i ujemnych elementów wyniku finansowego),

Uczniowie sporządzali :

- deklaracje skarbowe,

- zestawienie obrotów i sald i pracowali w modułach : Finanse, Kartoteki i Rozrachunki.

D. Wiciak


6.12.2010

Dnia 15.9.2010r. rozpoczęły się zajęcia realizowane w  ramach projektu ,, Rozwój umiejętności w ,, Elektryku " gwarantem sukcesu zawodowego ". Zajęcia są prowadzone w środy i soboty. Na zajęcia uczęszcza około 12 uczniów.

Podczas zajęć realizowane są podstawowe zagadnienia z budowy komputera, urządzeń wejścia/wyjścia oraz projektowanie stron www. Uczniowie mają do dyspozycji pracownie informatyczną oraz pomoce dydaktyczne. Dnia 6.11.2010r. zakończyliśmy pierwszą jednostkę modułową i przeszliśmy do następnej. Na najbliższych zajęciach będziemy zajmować się projektowaniem stron internetowych.

P. Gregorczuk


8.12.2010

Dnia 15.9.2010r. rozpoczęły się zajęcia realizowane w  ramach projektu ,, Rozwój umiejętności w ,, Elektryku " gwarantem sukcesu zawodowego ". Zajęcia są prowadzone w środy i soboty. Na zajęcia uczęszcza około 15 uczniów z klasy 1FTZ. Podczas zajęć realizowane są zagadnienia z projektowania wspomaganego komputerowo, mechatroniki w świetle układów cyfrowych, projektowania elementów pod względem wytrzymałościowym. Uczniowie mają do dyspozycji pracownie informatyczną oraz pomoce dydaktyczne. Dnia 6.11.2010r. zakończyliśmy pierwszą jednostkę modułową i przeszliśmy do następnej. Realizacje nowej jednostki modułowej zaczęliśmy od zapoznania się z poszczególnymi systemami liczbowymi, oraz z funktorami. Na najbliższych zajęciach będziemy zajmować się projektowaniem sieci logicznych oraz ich odpowiednim zastosowaniem.

Grzegorz Grzegorzewicz

 


8.12.2010

Realizacja projektu unijnego ,,Rozwój umiejętności w Elektryku gwarantem sukcesu zawodowego”

 na dodatkowych zajęciach – matematyka w praktyce.

Działanie 9.2


Zajęcia edukacyjne z matematyki prowadzone są dla klasy I ATZ, II FTZ, II E2TZ w ramach projektu „Matematyka w praktyce”. Pozwalają one uczestnikom:

·         Uzupełnić  braki podstaw matematycznych ze szkoły gimnazjalnej

·         Powtórzyć wiedzę matematyczną potrzebną na lekcjach przedmiotów zawodowych i technicznych

·         Nabyć umiejętność biegłego liczenia pisemnego i na kalkulatorze

·         Na bieżąco korygować i uzupełniać wiadomości matematyczne niezbędne w otaczających sytuacjach życiowych

·         Lepiej przygotować się do konkursów matematycznych i technicznych


Dorota Bartoszewicz

 

5.01.2011

Zajęcia „Fizyka w praktyce” to sposób na pogłębienie wiedzy oraz jak nazwa działania mówi, też zobaczenie praw fizyki w naszym otoczeniu.

Fizyka może być też zabawna co udowodnili nam uczestnicy projektu podczas ostatnich zajęć.

 


5.01.2011

 Notatka z zajęć :  „Kurs obsługi programów finansowych” – grudzień 2010


Praca w programie Gratyfikant GT:

- uruchomienie programu,

- aktualizacja parametrów płacowych,

- tworzenie zestawów płacowych,

- wprowadzanie danych osobowych pracowników,

- sporządzanie umów o pracę,

- sporządzanie listy płac

                                              

Danuta Wiciak

 

10.01.2011

        W    ramach    projektu "ROZWÓJ  UMIEJETNOŚCI  W "ELEKTRYKU" GWARANTEM SUKCESU ZAWODOWEGO" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.2 systematycznie odbywają   się  zajęcia z matematyki. W zajęciach biorą udział uczniowie  klas pierwszych i drugich technikum. Uczestnicy projektu zdobywają nową wiedzę oraz rozszerzają już nabyte umiejętności.

 

Prowadzący zajęcia:     mgr Aleksandra Rydzak

 

10.03.2011

Po zaliczeniu I-go semestru i zrealizowaniu założeń projektu możemy sobie pozwolić na kilka ,,matematycznych zabaw".

 

Praca w grupach - przygotowujemy się do konkursu matematycznego

 

 10.03.2011

„Fizyka w praktyce” – staramy się aby nasze zajęcia były powiązane z aktualnie przerabianym na lekcjach materiałem. Dzięki temu możemy uzupełnić swoją wiedzę, rozszerzyć ją o nowe treści. Wykonać ćwiczenia, doświadczenia na które podczas zajęć szkolnych nie zawsze jest czas.

Mogliśmy zobaczyć podczas zajęć efekt pracy grupy projektowej w ramach projektu „As Kompetencji” – prezentację „Zjawiska świetlne w optyce”. Była ona dla nas ciekawym wprowadzeniem w świat optyki, światła, który omawiamy właśnie na lekcjach fizyki.

 
18.03.2011

Pracujemy, pracujemy. Wraz z grupą uczniów zdających maturę z biologii na poziomie rozszerzonym, przystąpiliśmy do rozwiązywania arkuszy maturalnych. Czego tam nie ma:

Jest cykl Krebsa, cykl Calvina i cykl ornitynowy. Auksyny, gibereliny i cytokininy. NAD, NADP i FAD narządy homologiczne i analogiczne restryktazy i ligazy.....i całe mnóstwo innych trudnych pojęć. Tak, tak- biologia na poziomie rozszerzonym jest obszerna, ale do zdania!

 

Magda Samborska


18.03.2011

Notatka z zajęć  „Kurs obsługi programów finansowych” – styczeń 2011

 

Praca w programie Gratyfikant GT:

- zakładanie ewidencji osobowej zatrudnianych pracowników,

- sporządzanie umów o pracę dla zatrudnianych pracowników,

- sporządzanie i drukowanie  list płac i umów o pracę,

- sporządzanie i drukowanie zaliczki miesięcznej od wypłat PIT.

 

Ćwiczenia z wykorzystaniem umiejętności zdobytych w poznanych programach: Rewizor GT,

 Subiekt GT i Gratyfikant GT.

 

                                                                                                              Danuta Wiciak

 

 

Notatka z zajęć  „Kurs obsługi programów finansowych „ – luty 2011

 

Uproszczone formy księgowości:

- formy opodatkowania i ewidencji przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych,

- uruchomienie programu Rachmistrz GT,

- wprowadzanie danych podmiotu i właściciela,

- pierwsze uruchomienie programu sprzedaży Subiekt GT z programu Rachmistrza,

- ustawienie parametrów programu,

- wystawianie faktur VAT sprzedaży oraz ich ewidencja dla potrzeb podatku VAT i podatku dochodowego,

- ewidencja dowodów zakupu (faktury  VAT),

- sporządzenie i wydrukowanie deklaracji VAT-7, polecenia przelewu oraz podsumowania przychodów i podliczenia VAT.

                                                                                                              Danuta Wiciak

 


30.03.2011


 Projekt ,,Rozwój umiejętności w ,, Elektryku ” gwarantem sukcesu zawodowego ” działanie - ,, Fizyka w praktyce ”

            Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów klas pierwszych.

Na zajęciach wykonujemy doświadczenia mające na celu pokazanie praktycznego zastosowania praw fizycznych w życiu codziennym i praktyce. W pierwszych miesiącach 2011 roku wykonaliśmy doświadczenia, które pozwoliły uczniom poznanie i pokazanie ruchów ciał w polu grawitacyjnym. Uczniowie samodzielnie wykonali doświadczenia pokazujące od czego zależy zasięg rzutu poziomego i ukośnego.

            Sprawdziliśmy słuszność  drugiej zasady dynamiki, wyznaczając zależność przyspieszenia ciała od masy ciała oraz zależność przyspieszenia od siły działającej na ciało.

            Wykorzystaliśmy płytę multimedialną pokazując mieszanie kolorów, tak aby uzyskać odpowiednią barwę. Budowaliśmy proste obwody elektryczne i wyznaczaliśmy opór elektryczny odbiorników prądu.

            Przy pomocy pompy próżniowej pokazaliśmy wpływ ciśnienia na temperaturę wrzenia wody. Na zajęciach zajmowaliśmy się, też  liczeniem zadań z zastosowaniem poznanych praw i zależności fizycznych.


   Przygotował: Henryk Pielech13.04.2011

Projekt  "ROZWÓJ  UMIEJETNOŚCI  W "ELEKTRYKU" GWARANTEM SUKCESU ZAWODOWEGO" współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.2 trwa. Systematyczność w zajęciach z matematyki owocuje podniesieniem poziomu wiedzy uczniów klas pierwszych i drugich technikum.

mgr Aleksandra Rydzak


24.05.2011

 Notatka z zajęć: „Obsługa programów finansowych” – marzec 2011 r.

·         Uproszczone formy księgowania – ćwiczenia z zastosowaniem programów komputerowych linii Insert GT

-  formy opodatkowania i ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach:

-ewidencjonowanie przychodów osiąganych w związku z prowadzoną działalnością,

- ewidencjonowanie środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,

 - ewidencjonowanie kosztów uzyskania przychodów,

- ustalanie wyniku z działalności gospodarczej

 

·         Uruchomienie programu finansowo-księgowego Rachmistrz GT - wprowadzanie danych podmiotu, właściciela, wpisywanie podstawy naliczania składek ubezpieczeń społecznych, FP, FGŚP i składek na ubezpieczenie zdrowotne.

·         Uproszczone formy ewidencji zdarzeń gospodarczych przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych – uruchomienie programu Subiekt GT, ustawienie parametrów programu, wystawianie faktur sprzedaży i ich ewidencja dla podatku VAT i podatku dochodowego

·         Praca w programie Rachmistrz GT – księgowanie faktur VAT sprzedaży w ewidencji VAT sprzedaży oraz w ewidencji przychodów,

·         Sprawdzanie i drukowanie ewidencji VAT sprzedaży i ewidencji przychodów .Notatka z zajęć „Obsługa programów finansowych” – kwiecień 2011                       

·         Uproszczone formy księgowości ( cd.) :

- ewidencjonowanie dowodów zakupu dla potrzeb podatku VAT,

- sporządzanie i drukowanie Deklaracji VAT -7 i polecenia przelewu podatku VAT,

- drukowanie (podgląd) podsumowania przychodów i podliczania VAT,

- rozliczanie działalności podmiotu gospodarczego.

·         Ćwiczenia utrwalające rejestrację zdarzeń gospodarczych w systemie Insert GT przy ryczałcie ewidencjonowanym.

·         Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów w podmiocie gospodarczym:

-  praca w programie Rachmistrz GT,

- zakładanie kartotek środków trwałych i wystawianie dowodów OT,

- naliczanie amortyzacji środków trwałych

- drukowanie dokumentów,

- zakładanie kartotek kontrahentów,

-  uruchomienie programu mikroGratyfikanta GT – wprowadzenie parametrów,

- wprowadzanie danych zatrudnionych pracowników, sporządzanie umów o pracę,

- wprowadzanie danych rozliczeniowych, danych ubezpieczeniowych,

- sporządzenie i wydrukowanie listy płac.

·         Praca w Subiekcie GT – sporządzanie dokumentów magazynowych,

- sporządzanie faktury VAT.


Notatka z zajęć: „ Obsługa programów finansowych” – maj 2011

·         Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów w podmiocie gospodarczym - księgowanie dowodów księgowych :

               -ewidencja pozostałych wydatków z tytułu opłaty administracyjnej i skarbowej,

               - ewidencja pozostałych wydatków z tytułu opłacanego czynszu i zakupionego paliwa,

               -wprowadzanie nowych kontrahentów,

- ewidencja wynagrodzeń,

- drukowanie  ewidencji operacji gospodarczych w KPiR  i rejestrów VAT,

- sporządzanie i drukowanie deklaracji VAT-7 ,

- sporządzanie i drukowanie zaliczki miesięcznej PIT.

·         Ćwiczenie utrwalające rejestrację zdarzeń gospodarczych w KPiR.

·         Podsumowanie zajęć z obsługi programów finansowo-księgowych pakietu Insert GT.

·         Ćwiczenie utrwalające – ewidencja działalności podmiotów gospodarczych  (Księga Handlowa – pełna księgowość) z zastosowaniem programów linii Insert GT.

·         Zakończenie zajęć – uczestnicy kursu otrzymali  Zaświadczenia o ukończeniu dodatkowych zajęć aktywizujących pt. „Obsługa programów finansowych”.Danuta Wiciak

 6.06.2011

W ramam zajęć realizacji projektów w kształceniu modułowym w zawodzie technik informatyk zrealizowano:


1)      Instalacja i konfiguracja systemu LINUX: (30 godz)


 • Polecenia powłoki systemu
 • Środowisko graficzne KDE
 • Konfiguracja połączenia sieciowego
 • Użytkownicy systemu
 • Prawa do plików i katalogów
 • Instalacja serwera WWW i MySQL
 • Omówienie PhpMyadmina

2) Joomla (30 godz)

·        Instalacja CMS

·        Konfiguracja systemu

·        Tworzenie menu

·        Dodawanie artykułów

·        Zmiana wyglądu witryny

·        Instalacja modułów


 • Tworzenie własnego serwisu w oparciu o joomla

==============================================

3) Html Style CSS - wprowadzenie (15 godz)

·         Podstawy języka HTML

·         Struktura dokumentu

·         Formatowanie tekstu

·         Odsyłacze hipertekstowe

·         Obrazy i grafika

·         Kolory i tła

·         Tabele, ramki

·         Formularze


 • Selektory
 • Selektory elementów 
 • Selektory atrybutów 
 • Selektory specjalne 
 • Klasy selektorów 
 • Selektor identyfikatora 
 • Selektory pseudoelementów 
 • Selektory pseudoklas 

3) Język PHP (35 godz)

·         Wprowadzenie do języka PHP

·         Typy zmiennych i ich zasięg.

·         Operatory

·         Instrukcje warunkowe

·         Pętle: powtarzanie działań

·         Przechowywanie i wyszukiwanie danych – pliki tekstowe

·         Tablice

·         Funkcje

·        Projektowanie strony WWW w technologii php4) serwer baz danych MySQL (30 godz)

·         Podstawowe pojęcia związane z relacyjnymi bazami danych

·         Typy danych (liczbowe i łańcuchowe)

·         Polecenia SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

·         Zarządzanie bazą przy pomocy phpmyadmin

·         Ustanowienie połączenia z bazą i wybór bazy

·         Odczytywanie wartości z bazy, dodawanie, uaktualnianie i kasowanie rekordów

Tadeusz ZacłonaZajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów zawodowych


Zakres Tematyczny zadań

1. Ogólne informacje o egzaminie Potwierdzającym kwalifikacje zawodowe


2. Struktura egzaminu oraz formy sprawdzania wiadomości i umiejętności


3. Omówienie etapu pisemnego – organizacja i przebieg


4. Omówienie testów z egzamin pisemnego z lat 2006/2007


5. Rozwiązywanie testów z lat 2006/2007


6. Omówienie testów z egzamin pisemnego z lat 2007/2008


7. Rozwiązywanie testów z lat 2007/2008


8. Omówienie testów z egzamin pisemnego z lat 2008/2009


9. Rozwiązywanie testów z lat 2008/2009


10. Podsumowanie oraz analiza pytań z lat 2006/2009


11.  Omówienie etapu praktycznego – organizacja i przebieg


12. Standardy wymagań egzaminacyjnych- ogólne kryteria oceniania


13. Ogólna struktura egzaminu praktycznego


14. Omówienie zasad nadawania tytułu pracy egzaminacyjnej


15. Zasady nadawania tytułu pracy egzaminacyjnej -ćwiczenia


16. Formułowania założeń pracy egzaminacyjnej


17. Formułowania założeń pracy egzaminacyjnej -ćwiczenia


18. Formułowanie listy prawdopodobnych usterek


19. Formułowanie listy prawdopodobnych usterek -ćwiczenia


20. Wykaz działań prowadzących do usunięcia usterek


21. Wykaz działań prowadzących do usunięcia usterek-ćwiczenia


22. Diagnoza poprawności działania systemu po usunięciu usterek


23. Wskazania dla użytkownika systemu komputerowego po diagnozie i usunięciu wad.


24. Wskazania dla użytkownika systemu komputerowego po diagnozie i usunięciu wad – ćwiczenia


25. Zasady tworzenia załączników w formie wydruków


26. Tworzenie załączników w formie wydruków – ćwiczenia


27. Praktyczne rozwiązywanie przypadku cz1 (z roku 2006/2007)


28. Analiza prac w oparciu o klucz oceniania


29. Praktyczne rozwiązywanie przypadku cz2 (z roku 2007/2008)


30. Analiza prac w oparciu o klucz oceniania


31. Praktyczne rozwiązywanie przypadku cz3 (z roku 2008/2009)


32. Analiza prac w oparciu o klucz oceniania


33. Omówienie szkolnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe


 16.06.2011

Notatka z realizacji projektu


„Realizacja projektów w kształceniu modułowym w zawodzie technik ekonomista”


 

W roku szkolnym 2010/2011,   15-osobowe   grupy   z   klasy 2E2 i 3E1 realizowały działania

z zakresu bankowości i ubezpieczeń. Uczniowie przypomnieli sobie zagadnienia dotyczące pieniądza i banków jako instytucji finansowych i udali się do Oddziału NBP w Zielonej Górze na Dni Otwarte NBP. Po obejrzeniu wystawy opiekun grup z ramienia Banku przedstawił krótki film o Euro i zasadach jego wprowadzania w krajach UE. Ciekawe były też zajęcia z pracownikiem Oddziału Banku BGŻ z Nowej Soli, podczas których uczniowie mogli zapoznać się z procedurą kredytową i sposobami naliczania odsetek od zaciągniętego kredytu. Uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się z ofertą kont osobistych lokalnych banków i sposobem  ich założenia.    Ubezpieczenia   to  kolejna   partia   materiału,

z jaką mieli do czynienia uczniowie klasy 2E2 i 3E1. Wiadomości uczniów zostały poszerzone o znajomość rodzajów ubezpieczeń, istotnych elementów umowy ubezpieczeniowej, oferty lokalnych ubezpieczycieli oraz chwyty marketingowe stosowane przez firmy ubezpieczeniowe.


 Agnieszka Sawicka

 


21.06.2011

Wraz z końcem roku szkolnego, zakończyły się zajęcia w ramach działania Fizyka w praktyce, realizowanego w klasach II technikum a prowadzonym przez Panią Katarzynę Pych – Siekierkę. Nasze zajęcia jak sama nazwa wskazuje miały na celu ukazanie praktycznego aspektu fizyki. Uczestnicy zajęć przeprowadzali doświadczenia, oglądali filmy dydaktyczne, rozwiązywali zadania. Program zajęć był tak ułożony by wspierać ucznia w nauce bieżącego materiału oraz rozszerzać jego wiadomości i umiejętności.

Największym zainteresowaniem cieszyły się jednak te zajęcia podczas których uczniowie nawzajem zadawali sobie zagadki, rebusy fizyczne. Mogli wykorzystać tablice multimedialną do nauki i zabawy.