CELE REKRUTACJA REZULTATY DZIAŁANIA

ROZWÓJ UMIEJETNOŚCI W "ELEKTRYKU" GWARANTEM SUKCESU ZAWODOWEGO

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.2
  Rekrutacja


Rekrutacja uczestników zakłada, że zostaną przeprowadzone dla chętnych uczniów testy wiedzy z nauk matematyczno-przyrodniczych i wiedzy politechnicznej oraz brana będzie pod uwagę dokumentacja przebiegu nauczania. Zgodnie z zaleceniami KE przy naborze uczestników przestrzegana będzie zasada równego traktowania płci odnosząca się do równości szans, praw, korzyści oraz odpowiedzialności. Informację o działaniach otrzymają uczniowie i ich rodzice w czasie zebrań klasowych, poprzez ogłoszenia w szkole i w internecie, artykuły prasowe, ulotki informacyjne. Uczeń będzie deklarował udział w zajęciach w zgłoszeniu do koordynatora (druk wewnętrzny).Testy będą przeprowadzane przez psychologa, doradcę zawodowego i pracownika ds. informacji, promocji, monitoringu i ewaluacji. Rekrutacja będzie prowadzona w budynku B szkoły w utworzonym punkcie konsultacyjnym. Dokumentację rekrutacji przechowuje koordynator projektu. Pierwszeństwo w udziale będą mieli uczniowie, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów.  list rezerwowych pierwszeństwo będą mieli mieszkańcy wsi i małych miejscowości, uczniowie z rodzin niepełnych, zagrożeni marginalizacją lub wykluczeniem społecznym.  Zadania będą realizowane w szkole, w PCE w Nowej Soli (zad.2),podczas prac montażowych ogrzewania elektrycznego i „Kuźnia talentów politechnicznych„ podczas obozu wyjazdowego. Uczniowie będą uczęszczać na kursy po zakończeniu zajęć edukacyjnych w szkole (po godz. 15.15 i w soboty).W związku z posiadaniem przez uczniów biletów miesięcznych nie założono w projekcie kosztów dojazdu uczniów na zajęcia.