CELE REKRUTACJA REZULTATY DZIAŁANIA

 

ROZWÓJ UMIEJETNOŚCI W "ELEKTRYKU" GWARANTEM SUKCESU ZAWODOWEGO

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.2
 RezultatyZakładane rezultaty twarde(monitorowane i badane poprzez zapisy w dziennikach zajęć, listy obecności, protokoły egzaminów itp.):

-uzyskanie dyplomu ukończenia kursów i szkoleń przez 250 beneficjentów,

-przeprowadzenie 7576 godz. zajęć szkoleniowych, kursowych i wyrównujących szanse edukacyjne, w tym 2336 godzin kursów i szkoleń,2800 godz. zajęć wyrównujących szanse edukacyjne z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz 2560 godz. zajęć z przedmiotów technicznych.

-przeprowadzenie badań predyspozycji zawodowych i socjometrycznych, oraz określenie  ścieżki edukacyjnej dla co najmniej 250 uczniów,

-udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej co najmniej 100 uczniom.

-zwiększenie zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przez uczniów ZSP nr 1- zdawalność nie niższa niż w woj.lubuskim w roku 2011.

-zmniejszenie liczby uczniów w klasach 1-szych z ocenami rocznymi niedostatecznymi do mniej niż 4% ogółu uczniów w klasach I-szych

Zakładane rezultaty miękkie(monitorowane i badane poprzez ankiety ewaluacyjne– poziom zadowolenia uczestników minimum 75% z każdych zajęć, wykazy uczestników):

-nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych

-wyrobienie umiejętności społecznych i obywatelskich (wytrwałość, dokładność, obowiązkowość, zdyscyplinowanie, umiejętność pracy w grupie, zdolności komunikacyjne)

-zwiększenie motywacji do nauki, wyższe aspiracje zawodowe i osobiste,

-wyrównanie szans edukacyjnych, zwłaszcza uczniów pochodzących z terenów wiejskich lub ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

-umożliwienie uczniom zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i/lub wybór ścieżki zawodowej (pobudzanie aspiracji edukacyjnych i zainteresowań uczniów, rozwijanie umiejętności kluczowych)

Monitoringiem rezultatów będzie się zajmował pracownik ds. informacji, promocji, ewaluacji i monitoringu. Monitoring rezultatów miękkich będzie przeprowadzany w formie ankiet ewaluacyjnych w każdym zadaniu dwukrotnie: po realizacji 1/3 godzin zajęć i na zakończenie zadania. Monitoring rezultatów twardych będzie prowadzony raz na miesiąc.

Zakładane rezultaty przyczynią się do realizacji celu głównego projektu tj. podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia oraz propagowania korzyści  wyboru ścieżki edukacyjnej-kształcenia zawodowego oraz przyczynią się do: zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji przez uczniów, uzyskania wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje co najmniej równych średniej w województwie dla danego zawodu, rozwój wiedzy, własnych uzdolnień i umiejętności, wyrównania szans edukacyjnych uczniów poprzez nabycie umiejętności wykorzystywania teorii z matematyki, fizyki i techniki w praktyce.

Wszystkie działania przyjęte do realizacji w projekcie będą wykorzystywały do gromadzenia danych, publikacji informacji, technologie informatyczne z wykorzystaniem strony szkoły. Przy realizacji zajęć będzie wykorzystywany projektor multimedialny. Analizie komputerowej zostaną poddane wszystkie działania m.in. ankiety ewaluacyjne, sprawozdania i raporty z realizacji działań. Zebrane informacje zostaną zarchiwizowane na płytach CD i na serwerze szkoły. Przeprowadzone zajęcia zostaną opisane przez uczniów na stronie internetowej szkoły.