CELE REKRUTACJA REZULTATY DZIAŁANIA

 

ROZWÓJ UMIEJETNOŚCI W "ELEKTRYKU" GWARANTEM SUKCESU ZAWODOWEGO

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.2
                                                    

Działania


1.Kurs przygotowujący do egzaminu nadającego uprawnienia do 1 KV-10 uczn.w r.szk.09/10-nabycie wiadomości i umiejętności pozwalających zdobyć uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Uczestnicy kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu przed komisją SEP otrzymują świadectwo potwierdzające nabycie kwalifikacji.

 

2.Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC(2 gr.po 10 uczn.w r.szk 09/10 i 10/11).

 

3.Szkolenie z zakresu CISCO (2 gr. po 15 uczn. w r.szk 09/10 i 10/11)- Adresatami programu są uczniowie starszych klas szkoły, którzy chcą uzyskać nowe umiejętności.Podstawowy kurs w Cisco obejmuje 2 semestry, przygotowuje do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate(CCNA).

 

4.Szkolenie z zakresu projektowania AutoCad (2 gr. po 15 uczn. w r.szk 09/10 i 10/11)-zapoznanie z możliwościami programu, nauka obsługi i wykorzystania programu. Kurs kierowany do uczniów z wszystkich klas.

 

5.Szkolenie z zakresu grafiki komputerowej (2 grupy po 15 uczn. w r.szk 09/10 i 10/11)-szkolenie ma na celu zdobycie umiejętności potrzebnych do pracy w zawodzie grafika komputerowego.

 

6. Kurs montażu systemów ogrzewania muraw boisk sportowych(4gr.po10 uczn. w latach 09-11)-szkolenie daje możliwość przygotowania do znajdującej się w fazie rozwoju gałęzi zastosowań systemów grzewczych do celów sportowych. Najlepsi z przeszkolonych będą mieli możliwość praktycznego wdrożenia się w zagadnienie podczas prac montażowych.

 

7. Kurs obsługi programów finansowych(1 gr. 15 uczn.w roku 09/10 i 2 gr. po 15 uczn.w 10/11)Kurs skierowany do uczniów klasy technika ekonomisty obejmuje pracę z programami finansowymi i ekonomicznymi.

 

8. Kuźnia talentów politechnicznych(po 28 uczn. w r.szk 09/10 i 10/11)-ma na celu rozwój zainteresowań uczniów: informatyk, elektronik, mechatronik, teleinformatyk i ekonomista. Uczniowie w 7-osobowych grupach będą realizowali praktycznie i teoretycznie projekt korelujący wiedzę z przedmiotów zawodowych, zachowań przedsiębiorczych z matematyką, fizyką i ekonomią podczas obozów wyjazdowych.

 

9. "Matematyka w praktyce"-(12 gr. po 15 uczn. w r.szk 09/10 i 10/11)zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów klas I i II pozwalające wyrównać i uzupełnić braki w wiadomościach, umiejętnościach matematycznych, które są niezbędne w nauczaniu przedmiotów technicznych. Zajęcia dla wszystkich uczniów klas pierwszych i drugich wykazujących braki w wiedzy.

 

10."Fizyka w praktyce"-(1 gr.po 20 uczn. w r.szk 09/10 i 10/11)zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów klas I realizowane w klasie 1-szej.Zajęcia skierowane na ukazanie praktycznego zastosowania praw fizycznych w życiu codziennym i technice.

 

11. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów zawodowych(3 gr. po 20 uczn. w 09/10,6 gr. po 20 uczn. w 10/11)-zajęcia przygotowujące uczniów do wykonywania zawodu, integrujących wiedzę i umiejętności z przedmiotów zawodowych, bezpieczeństwa pracy i podstaw przedsiębiorczości.

 

12. Realizacja projektów w kształceniu modułowym w 4 zawodach(8 gr.po 15 uczn. w r.szk 09/10 i 10/11)-wdrożenie kształcenia modułowego wymaga dokonania podziału zajęć na grupy, realizowania zajęć teoretycznych i praktycznych w 1 nierozerwalnej ciągłości. Zwiększa to ilość realizowanych zajęć, wymaga uzupełnienia wyposażenia bazy dydaktycznej. Zajęcia realizowane w ten sposób zwiększają korelację pomiędzy wiedzą teoretyczną i praktyczną przez co wzrasta jakość kształcenia.

 

13.Zarządzanie projektem

14. Promocja projektu

 

15. Punkt konsultacyjny doradztwa zawodowego i psychologicznego dla uczestników projektu i uczniów klas maturalnych, przedmaturalnych-zatrudnieni będą doradca zawodowy i psycholog(w wymiarze 5 godz.tyg.),którzy obok formalnego prowadzenia rekrutacji będą doradzać uczniom, analizować testy socjometryczne i psychologiczne przeprowadzane dla celów rekrutacji i określania ścieżki edukacyjnej ucznia.

Wartością dodaną działań od 1 do 7 będzie uzyskanie dodatkowych kwalifikacje w trakcie szkoleń (kursów),które pozwolą łatwiej wejść na lokalny rynek pracy. Wartością dodaną działań od 9 do 12 będzie zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej, projektowanie urządzeń technicznych, rozwiązań racjonalizatorskich, podniesienie kompetencji kluczowych. Ponadto wartość dodana działań 8,11,12 to zdobycie umiejętności konkurowania z innymi uczniami podczas konkursów i zawodów, zwiększenie zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe(efekt długofalowy),wzrost własnej samooceny, zmniejszenie liczby niepowodzeń szkolnych.