DANE UCZESYNIKA 9.2 OŚWIADCZENIE 9.2

                         


                                              

Podstawowe dane uczestnika projektu

 „Rozwój umiejętności w „Elektryku” gwarantem sukcesu zawodowego””


1


Imię (imiona)2


Nazwisko3


Płeć ( zaznaczyć  „X”)


Kobieta


Mężczyzna


4


Wiek5


PESEL8


Ulica9


Nr domu10


Nr lokalu

.11


Miejscowość13


Kod pocztowy15


Powiat16


Telefon stacjonarny17


Telefon komórkowy18


Adres poczty elektronicznej (e-mail)Uwaga:

Prosimy o czytelne wypełnienie tabeli – najlepiej drukowanymi literami