Akademia dronów, polsko-ukraińskie warsztaty kreatywne

 

Projekt ”Akademia dronów, polsko-ukraińskie warsztaty kreatywne”

został dofinansowany ze

ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach programu

Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

 

 Budżet projektu: 69 651,69 PLN

Lider projektu: Stowarzyszenie „Harmonia” z Nowej Soli (PL)

Partner wiodący: Wyższa Szkoła Zawodowa nr 13 w Iwano-frankowsku (UKR)

Partnerzy wspierający: Samborska Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Samborze (UKR)

                            Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli (PL)

Miejsce realizacji: województwo lubuskie

Termin realizacji działań: 25 września 2022 – 1 października 2022

 

Projekt  ”Akademia dronów, polsko-ukraińskie warsztaty kreatywne” odpowiada na zdefiniowane potrzeby młodzieży. Głównym celem projektu jest rozwój pasji, talentów, kreatywności i przedsiębiorczości uczestników poprzez realizację projektów w ramach Akademii Dronów.

Cele szczegółowe to: doskonalenie umiejętności pracy w międzynarodowej grupie projektowej, posługiwania się językiem obcym, korelacja wiedzy i umiejętności z wielu dziedzin w realizacji projektów biznesowych, poznanie podstaw konstruowania, pilotowania i programowania dronów, doskonalenie umiejętności tworzenia stron internetowych, fotografowania i filmowania ale przede wszystkim harmonijna współpraca w grupie z poszanowaniem godności, odmienności oraz działań innych uczestników.

Działania projektowe zostaną zrealizowane metodą projektu edukacyjnego w ramach firmy symulacyjnej. W wyniku projektu powstaną m.in. prototypy dronów, strona www, projekt planu biznesowego, film, poradnik metodyczny. Za realizacje projektu będą odpowiedzialni uczestnicy, opiekunowie będą pełnić rolę ekspertów oraz mentorów. Wsparcia udzielą eksperci z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Uzupełnieniem będą zajęcia integracyjne, wieczory muzyczne, rozgrywki sportowe oraz gry terenowe.

Rezultaty będą upowszechnione na stronach lidera, partnerów: www.stowarzyszenieharmonia.plwww.vpu13@i.ua,  www.saceit.org.ua,     www.ckziu-elektryk.plwww.pulb.cba.pl  oraz na konferencji podsumowującej z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów,  mniejszości ukraińskiej, mediów.

 

Проект «Drone Academy, польсько-українські творчі майстерні»

було профінансовано с

КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

в рамках програми

Польсько-українська рада молодіжних обмінів.

Бюджет проекту: 69 651,69 злотих

Керівник проекту: Асоціація „Гармонія” з Нова Сол (Польща)

Провідний партнер: Вище професійне училище 13 м. Івано-Франківськ (УКР)

Партнери підтримки: Самбірський фаховий коледж економіки та інформаційних технологій (УКР)

Центр професійної та безперервної освіти „Електрик” у Новій Солі

Місце реалізації: Любуське воєводство

Термін виконання заходів: 25.09.2022 – 01.10.2022

Проект «Академія дронів, польсько-українські творчі майстерні» відповідає на виявлені потреби молоді. Головна мета проекту – розвиток зацікавлень, творчих здібнстей, креативності та підприємливості учасників через реалізацію проектів у рамках Drone Academy.

Конкретними цілями є: вдосконалення навичок роботи в міжнародній проектній групі, можливість застосувати на практиці знання з іноземної мови, співвіднесення знань і навичок у багатьох сферах при реалізації бізнес-проектів, вивчення основ конструювання, пілотування та програмування дронів, вдосконалення навичок створення веб-сайтів, фотографування та відеозйомка, але, перш за все, гармонійна співпраця в групі з повагою до гідності, різноманітності та дій інших учасників.

Проектна діяльність здійснюватиметься за методом освітнього проекту в рамках симуляційної компанії. Результатами проекту будуть прототипи дронів, сайт, бізнес-план проекту, відео, методичний посібник. Учасники відповідатимуть за реалізацію проекту,
а тьютори виступатимуть експертами та менторами. Підтримку нададуть фахівці Центру ПТО та «Електрик», Університет Зеленої Гури, Аероклуб Любуського краю. Це буде доповнено тимбілдінговими заходами, музичними вечорами, спортивними та польовими іграми.

Результати будуть поширені на сайтах лідера, партнерів: www.stowarzyenieharmonia.pl, www.vpu13@i.ua, www.saceit.org.ua, www.ckziu-elektryk.pl, www.pulb.cba.pl та на підсумковій конференції за участю учнів, вчителів, батьків, представників громадських організацій, органів місцевого самоврядування, української меншини, ЗМІ.

25-09-2022

Dziś odbył się pierwszy dzień projektu „Akademia Dronów, polsko – ukraińskie warsztaty kreatywne”. Grupa uczniów z Wyższej Szkoły Zawodowej nr 13 w Iwano-frankowsku (UKR), Samborskiej Wyższej Szkoły Zawodowej Ekonomii i Informatyki oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” rozpoczęła realizację projektu  
w ośrodku wypoczynkowym „Rewenton” w Sławie.

Współpracę rozpoczęliśmy od integracji – poznania się by przełamać bariery. Wypracowaliśmy zasady realizowania projektu, podzieliliśmy się na grupy zadaniowe.

 

Сьогодні відбувся перший день проекту „«Drone Academy, польсько-українські творчі майстерні»”. Група студентів  Вище професійного училища 13 м.Івано-Франківська та Самбірського фахового коледжу економіки та інформаційних технологій разом з учнями Центру професійної та безперервної освіти “Електрик” реалізували проектну діяльність  у  відпочинковому центрі „Rewenton”  у місті  Славі.

Співпраця розпочалась  із інтеграції- знайомства, а також  подолання мовних  бар”єрів. Було розроблено принцип реалізації проекту,а саме студенти поділились на групи.

26-09-2022

W dniu dzisiejszym zanim przystąpiliśmy do pracy to przygotowaliśmy sobie przestrzeń do realizacji działań jakie na nas czekały, zgodnie z przynależnością do zespołu. Konstruktorzy i operatorzy przygotowywali elementy konstrukcyjne dronów oraz oprogramowanie do symulacji lotów. Grupa IT – zapewniała sprawne funkcjonowanie sprzętu i oprogramowania oraz przygotowała szkielet strony internetowej. Grupa biznesowa – założenia do wdrażania strategii rynkowej w zakresie innowacji. Zespół PR – obserwował działania grup jednocześnie przygotowując informacje do mediów. Ewaluatorzy – zajęli się opracowanie wyników ankiety ex-ante oraz przygotowali drzewo ewaluacji. To ostatnie wywołało wśród uczniów dużo pozytywnych emocji, które wyrazili „karteczkami” umieszczanymi na drzewie. Dzięki temu narzędziu grupa refleksyjna na bieżąco oceni realizacje projektu, wychwyci niezgodności i zagrożenia w celu wdrożenia działań korygujących.

Cieszy nas duże zaangażowanie w prace projektowe uczniów, chęć współpracy i wzajemna życzliwość.

Wieczór to czas relaksu – dziś karaoke.

 

Сьогодні, перед тим, як приступити до роботи, ми підготували свій простір для проведення заходів, які на нас чекали, відповідно до складу нашої команди. Конструктори та оператори підготували компоненти безпілотника та програмне забезпечення для моделювання польоту. ІТ-група – забезпечила безперебійну роботу апаратного та програмного забезпечення та підготувала основу веб-сайту. Бізнес група -працювала над реалізацією ринкової стратегії інноваційної діяльності.

Команда PR – спостерігала за діяльністю груп під час підготовки інформації для ЗМІ. Група моніторингу займалися опрацюванням результатів попереднього опитування та підготували дерево “Дерево очікувань”. Студенти отримали  масу позитивних емоцій і розмістили їх на “Дереві очікувань”. Завдяки цьому, група зможе  оцінювати виконання проекту та виявляти свої зауваження, пропозиції  та недоліки .

Ми радіємо високому рівню залучення студентів до роботи над проектом, готовності до співпраці та взаємної доброзичливості. Вечір – час для відпочинку – сьогодні караоке.

27-09-2022

Dzień dzisiejszy to kontynuacja prac zespołów. Konstruktorzy – montaż dronów, operatorzy – instalowanie oprogramowania do dronów, IT – budowanie strony www, zespół PR – praca nad ewaluacją, biznesowy – praca nad planem biznesowym wdrażania innowacji.

Odbyły się pierwsze próbne loty skonstruowanych dronów oraz wizualizacja strony www, planu biznesowego, prezentacji.

Po obiedzie wyruszyliśmy na wycieczkę do Sławy. Pokazaliśmy młodzieży ukraińskiej rynek miasta, plaże miejską oraz umożliwiliśmy zrobienie zakupów.

Ewaluatorzy zgodnie z planem przeprowadzili codzienną ewaluacje. Opinie uczniów pozwalają nam na bieżąco ocenić realizacje projektu, reagować na niezgodności i napotkane niedogodności, wdrażać działania korygujące. Ten punkt programu wywołuje w każdej grupie dużo emocji.

Wieczór to czas relaksu – dziś ognisko i pieczenie kiełbasek, gra na gitarze, wspólne śpiewanie. Młodzież z Ukrainy wraz z opiekunkami przygotowała prezenty dla uczniów polskich i ich opiekunów. Dziękujemy bardzo.

 

27.09.2022

Сьогодні – продовження командної роботи.

Команда конструкторів -механіківзаймались  монтажем дрона,команда  операторів – встановлення програмного забезпечення дрона,ІТ команда- створення сайту, PR-команда – працює над оцінкою, бізнес команда – працювала над бізнес-планом та впровадження інновацій.

Пізніше відбулися перші тестові польоти сконструйованих дронів, а також візуалізація сайту, бізнес-плану та презентації.Після обіду ми вирушили на екскурсію до Слави. Ми показали українській молоді міську площу,  пляжі та дали змогу зробити покупки.

Група молоді  проводили моніторинг позитивних та негативних сторін проектної діяльності зігдно плану. Думки студентів дозволяють на постійній основі оцінювати виконання проекту, реагувати на невідповідності та незручності, що викликає багато емоцій.

Вечір  проведений  біля  багаття, пісні під гітару, смажені ковбаски-  найкраще завершення дня. Молодь з України підготувала приємні подарунки для друзів поляків.

28-09-2022

Czwarty dzień projektu to wyjazd do Zielonej Góry na zajęcia w Uniwersytecie Zielonogórskim, koordynowane przez dr inż. Marcina Chciuka.

Na uniwersytecie mieliśmy możliwość zobaczyć dron, jego nawigowanie, który wykorzystuje Straż Pożarna do celów poszukiwawczych. Młodzież  projektowa z Ukrainy spotkała się i porozmawiała ze studentami z Białorusi i Ukrainy, którzy uczą się w Polsce.

Nasz projekt wywołał duże zainteresowanie mediów, na miejsce pokazu przybyła min. TVP3, radio Zachód, radio Index. Były zdjęcia, wywiady. W wiadomościach wieczornych mogliśmy zobaczyć się min. w telewizji ogólnopolskiej, w programie Teleexpress.

Po pokazie, podzieleni na 4 grupy mieliśmy możliwość wzięcia udziału w warsztatach, w laboratoriach i specjalistycznych pracowniach prowadzonych przez ekspertów, pracowników naukowych uniwersytetu.

Dzień zakończyliśmy turniejem zorganizowanym przez CKZiU „Elektryk” – nauczyciela Pana Mariusza Karpińskiego wraz z uczniami. Gry zespołowe, siłownia bardzo przypadły uczniom do gustu. Wszyscy z dużym zaangażowaniem włączyli się w rywalizacje zespołów.

Podsumowanie dnia, czyli ewaluacja codzienna – wychwytywanie niezgodności i zagrożeń.

 

28-09-2022

Четвертий днень проекту відбувся поїздкою до м. Зелена Гура на заняття в Зеленогурському університеті. Керівником екскурсії був доктор інжинерних наук Марцін Хцюк.

В університеті ми мали можливість побачити безпілотник, його навігацію, який використовується пожежною службою в пошукових цілях. Молодь проекту з України зустрілася та поспілкувалася зі студентами з Білорусі та України, які навчаються у Польщі.

Наш проект викликав великий інтерес з боку ЗМІ, зокрема, на місце події прибули ЗМІ : TVP3, „Радіо Захід”, „Радіо Індеx” та інші. Були фотографії, інтерв’ю. У вечірніх новинах нас можна було побачити, зокрема, на національному телебаченні „Телееxпресc”.

Після показу ми були поділені на чотири групи і мали можливість взяти участь у майстер-класах, лабораторіях та спеціалізованих студіях під керівництвом експертів, науковців університету.

Завершився день турніром, організованим ЦКЗіУ „Електрик” – викладачем Маріушем Карпінським та його учнями. Командні ігри та тренажерний зал дуже сподобалися студентам. Усі з великою самовіддачею включилися у командну боротьбу.

Підсумок дня, або щоденна оцінка – фіксація невідповідностей та ризиків.

29-09-2022

W dniu dzisiejszym przenieśliśmy się na teren Aeoroklubu Ziemi Lubuskiej w zielonogórskim Przylepie, mieliśmy okazję wejść na pokład samolotu śmigłowego i poczuć się jak prawdziwy pilot, wysłuchać informacji o działalności AZL, pracy lotników i pracowników obsługi naziemnej.

Mogliśmy pod okiem ekspertów i instruktorów przetestować skonstruowane drony, spróbować swoich sił w pilotażu. Zostały nam też zaprezentowane specjalistyczne możliwości dronów  w zakresie obserwacji, filmowania, monitorowania, nadzoru.

Po obiedzie i 2-godzinnym czasie wolnym, cała grupa wybrała się na basen do CRS (Centrum Rekreacyjno-Sportowe) w Zielonej Górze. Zabawa była przednia i wywołała wiele pozytywnych emocji.

Wieczorem po kolacji przeprowadzona została codzienna ewaluacja.

29.09.2022

Сьогодні ми приїхали до приміщення Aeoroklub Ziemi Lubuskiej в Przylepie в Зеленій Гурі. Ми мали можливість піднятися на борт гелікоптера та відчути себе справжнім пілотом, послухати інформацію про діяльність AZL. Послухати лекцію про роботу авіаторів та наземного персоналу.

Ми мали змогу протестувати сконструйовані під керівництвом експертів та інструкторів безпілотники, а також спробувати свої сили у пілотуванні дронів. Нам також продемонстрували спеціалізовані можливості безпілотників щодо спостереження, зйомки, моніторингу, спостереження. Студенти були ознайомлені зі спеціалізованими моделями безпілотників.

Після обіду та 2 годин вільного часу вся група вирушила до басейну в CRS (Рекреаційно-спортивний центр) в Зеленій Гурі. Забава пройшла чудово і викликала масу позитивних емоцій.

Увечері після вечері проводилася щоденна оцінка.

30-09-2022

W dniu dzisiejszym, z udziałem partnerów merytorycznych, uczniów i nauczycieli szkół z Nowej Soli, przedstawicieli samorządu, rodziców, mniejszości ukraińskiej, mediów, odbyła się konferencja podsumowująca działania.

Podczas konferencji przedstawiliśmy efekty swoich działań projektowych –wypracowane  rezultaty. Poszczególne zespoły zaprezentowały: prototypy dronów wraz oprogramowaniem, projekty strony WWW oraz planu biznesowego innowacyjnej firmy, prezentacje multimedialną, film oraz wstępne wyniki ewaluacji.

Podczas konferencji opiekunka młodzieży ze strony ukraińskiej, w imieniu władz miasta
Iwano-Frankiwsk, przekazała na ręce Prezydenta Nowej Soli oraz  Starosty Nowosolskiego, podziękowanie za podarowanie ambulansu medycznego. Dar ten, to nasza forma wsparcia dla walczącej z najeźdźcą  Ukrainy.

Wieczór to czas relaksu – ognisko. Jesteśmy z siebie bardzo zadowoleni, ciężka praca ostatnich dni przyniosła wymierne efekty w postaci zrealizowanych efektów projektu, ale też postaw osobowych uczniów np.: odpowiedzialności za zadanie, umiejętność pracy w grupie, praca pod presją czasu.

30-09-2022

Сьогодні відбулася підсумкова конференція за участю партнерів проекту, учнів та вчителів шкіл міста Нова-Соль, представників місцевої влади, батьків, української меншини та ЗМІ.

Під час конференції ми презентували результати нашої проектної діяльност. Окремі команди представили: прототипи дронів разом з програмним забезпеченням, проекти веб-сайту та бізнес-плану інноваційної компанії, мультимедійну презентацію, фільм та попередні результати оцінювання.

Під час конференції куратор української молоді від імені влади міста Івано-Франківська вручив меру міста Нова-Суль та старості міста Нова-Суль подяки за подарований медичний автомобіль швидкої допомоги від міста та повіту Нова-Суль. Цей подарунок – наша форма підтримки України, яка бореться з армією загарбника.

Вечір – час для відпочинку – вогнище. Ми дуже задоволені собою, наполеглива праця останніх днів принесла відчутні результати у вигляді реалізованих ефектів проекту, а також особистих якостей учнів, таких як: відповідальність за доручену справу, вміння працювати в групі, працювати в умовах дефіциту часу.

Pin It on Pinterest

Skip to content