Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.ckziu-elektryk.pl

Data publikacji strony internetowej: 06 stycznia 2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30 stycznia 2023

Strona internetowa jest w części zgodna z ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
  • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
  • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Oświadczenie sporządzono dnia 28 grudnia 2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez CKZiU „Elektryk”.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest administrator systemu,  e-mail : administrator@ckziu-elektryk.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  68 475 55 55. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres  CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli ul. Kościuszki 28 67-100 Nowa Sól  osobiście  lub za pośrednictwem poczty oraz na e-mail: administrator@ckziu-elektryk.pl

Informacja na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić formę tej informacji.

CKZiU „Elektryk” zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła niezwłocznie poinformuje  o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania.  Jeżeli zapewnienie dostępności  cyfrowej nie jest możliwe, szkoła zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy przez szkołę realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

 Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rop.gov.pl/pl

Dane teleadresowe  CKZiU „Elektryk”w Nowej Soli

tel.  68 475 55 55

fax .  68 475 55 40

e-mail: sekretariat@ckziu-elektryk.plpl

ul. Kościuszki 28

67-100 Nowa Sól

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
CKZiU „Elektryk”  w Nowej Soli nie posiada tłumacza migowego.

Informacja o dostępności architektonicznej
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli prowadzi podstawową działalność / lub obsługę interesantów w trzech budynkach A, B, C

Budynek A zlokalizowany jest przy ul. Kościuszki 28 

Budynek posiada poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne wolne od barier. Do budynku prowadzą trzy wejścia  oznakowane podjazdami dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku jest  odpowiednio oznakowana winda oraz platforma. W holu po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna oznakowana w sposób kontrastowy. Brak jest oznakowanych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdym piętrze odpowiednio oznakowane. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz  brak jest informacji głosowych i pętli indukcyjnych.  Do budynku można wejść z psem asystującym. W budynku znajduje się portiernia. Osoba obecna na portierni, udziela pomocy w  poruszaniu się po budynku.

Budynek B zlokalizowany jest przy ul. Piłsudskiego 65

Do budynku prowadzą cztery wejścia. Główne wejście od ul. Piłsudskiego 65 nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku od ul. Staszica  posiada podjazd przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.  Przed budynkiem brak jest oznakowanych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami i odpowiednio oznakowana winda. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami  znajdują się na każdym piętrze odpowiednio oznakowane. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz  brak jest informacji głosowych i pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym. W budynku znajduje się portiernia. Osoba obecna na portierni, udziela pomocy w  poruszaniu się po budynku.

Budynek C – hala sportowa  zlokalizowany jest przy ul. Piłsudskiego 61

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Przed  głównym wejściem do budynku wyznaczono i oznakowano  dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Chodnik przy wejściu głównym do budynku jest obniżony do poziomu gruntu i przystosowany dla osób na wózku. W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku można wejść z psem asystującym. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz  brak jest informacji głosowych i pętli indukcyjnych. Pracownicy obsługi udzielają pomocy w poruszaniu się po budynku.

Pin It on Pinterest

Skip to content