Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW PRZY CKZIU „ELEKTRYK”

Przewodnicząca – Edyta Kodzis-Bartnicka

Z-ca przewodniczącego
– Joanna Kołaczkiewicz

Sekretarz – Grażyna Pocztańska

Skarbnik – Dariusz Siluk

Członek zarządu – Stella Goławska

 Z prezydium Rady Rodziców można
się kontaktować za pośrednictwem komunikatora LIBRUSA

Kompetencje rady rodzicówod
1 września 2017 r. będzie określała ustawa Prawo oświatowe. Rada rodziców może
występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego
szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i
opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki (art. 84 ust. 1 ww.
ustawy). Do kompetencji rady rodziców należy:

  • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu
    wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki,
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
    lub wychowania szkoły lub placówki,
  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora
    szkoły.

Inne uprawnienia rady rodziców

Art. 84 ust. 6. „W celu wspierania
działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady
wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin (…)”.

Art. 100

ust. 1. Dyrektor szkoły podstawowej,
szkoły ponadpodstawowej oraz szkoły artystycznej może z własnej inicjatywy lub
na wniosek rady szkoły, rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu
uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej
oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły lub wniosku
złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski – także po uzyskaniu
opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na
terenie szkoły jednolitego stroju.

ust. 3. Wzór jednolitego stroju ustala
dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

ust. 4. Dyrektor szkoły, w której
wprowadzono obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego stroju, może w
uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga
noszenia przez niego jednolitego stroju.

ust. 6. W celu wspierania działalności
statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania
funduszy rady rodziców określa regulamin…

ust. 7. Fundusze, o których mowa w ust. 6,
mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do
założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na
tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone
przez radę rodziców.

Art. 102 ust. 1 pkt 10. Statut przedszkola zawiera w szczególności
czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora
przedszkola, w uzgodnieniu z radą przedszkola, a w przypadku braku rady
przedszkola – z radą rodziców.

Art. 109 ust. 3. Zajęcia edukacyjne, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 [tj. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego
nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych
zajęć edukacyjnych,

b) zajęcia, dla których nie
została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został
włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

organizuje dyrektor szkoły, za zgodą
organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
i rady rodziców.

Zgodnie z art. 52c ust. 3 ustawy
z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia w brzmieniu nadanym
ustawą Przepisy wprowadzające „Dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy
wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką
samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – także osoba kierująca daną inną
formą wychowania przedszkolnego albo dyrektor szkoły lub dyrektor jednostki
systemu oświaty może ustalić, w porozumieniu z radą rodziców, szczegółową listę
produktów dopuszczonych do sprzedaży lub stosowania w ramach żywienia
zbiorowego w oparciu o przepisy wydane na podstawie ust. 6”.

WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

kwota ubezpieczenia 52zł

wpłaty należy dokonać na konto Rady Rodziców nr konta: 87102054020000050201421239

z dopiskiem: „imię nazwisko ucznia” klasa, wpłata na ubezpieczenie na rok szkolny 2023/2024

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 29 września 2023

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW – KWOTA 38ZŁ

Pin It on Pinterest

Skip to content