Akredytacja – projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000118671

 
Programu Erasmus + dla nauczycieli i uczniów CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli wystartował 
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli w ramach przyznanej Akredytacji, otrzymało dofinansowanie na zadania wynikające z Planu Erasmus plus. Plan Erasmus, realizuje miedzy innymi wysokiej jakości działania w zakresie krótkoterminowej mobilności edukacyjnej osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. W roku szkolnym 2023/2024, CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli otrzymało dofinansowanie w wysokości 56 574,00 euro na realizację zadań projektowych dla uczniów i kadry szkolnej. Celem programu jest wsparcie szkoły w obszarze edukacji szkolnej. Wsparcie finansowe działań projektowych na realizację zadań akredytowanych w tym roku szkolnym zapewni mobilność dla  4 nauczycieli w ramach obserwacji pracy (job shadowing) i 24 uczniów szkoły i 3 opiekunów. Zgodnie ze złożonym wnioskiem w terminie od 01.09.2023 do 31.08.2023, 24 uczniów i 3 opiekunów CKZiU „Elektryk” w Nowej Solu, odbędzie staż w placówce kształcenia i szkolenia zawodowego w Fürstenwalde i Dreźnie. Obserwacja pracy (job shadowing) dla 4 nauczycieli realizowana będzie w Fürstenwalde i Berlinie. Przyznana akredytacja zapewni aktywne uczestnictwo uczestnikom mobilności w promowaniu włączenia i różnorodności, ochrony środowiska oraz edukacji cyfrowej. Wspierane działania w ramach projektów krótkoterminowych, dla kadry szkolnej będzie polegało na  obserwacja pracy (job shadowing). Celem jest umożliwienie nauczycielom poznanie nowych praktyk i gromadzenia nowych pomysłów poprzez obserwację i interakcję z osobami na równoważnych stanowiskach, ekspertami lub innymi praktykami podczas ich codziennej pracy w organizacji przyjmującej. CKZIU „Elektryk” od roku 2021 realizuje plan Erasmus +. W pierwszym roku akredytacji (2021/2022) otrzymało dofinansowaniu na realizację projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683 w wysokości 62 198,00 EUR. W roku  2022/2023 CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli otrzymało dofinansowanie na działania trwające 15 miesięcy na kwotę dofinansowania 49 590,00 euro i realizację projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943.
 

30 września 2023

ERASMUS+ zakończona rekrutacja na październikowy staż 2023

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli otrzymało dofinansowanie na realizację projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000118671 w wysokości 56 574,00 euro Dofinansowanie zapewni w roku szkolnym 2022/2023 realizację programu Erasmus+ na rzecz mobilności. Rekrutacja naszych uczniów do programu Erasmus+ została zakończona. Zrekrutowaniu uczniowie Naszej szkoły od 15.10.2023 pojadą na dwutygodniowe staże do firmy SYSTEMA Systementwicklung Dipl.-Inf. Manfred Austen GmbH Manfred-von-Ardenne-Ring 6 01099 Drezno, Niemcy. Grupa 8 uczniów technikum informatycznego i technikum programisty w ramach mobilności będzie doskonalić umiejętności stosowania nowoczesnych technologii. Uczniowie przed wyjazdem na staż z koordynatorem projektu omówili zakres zadań projektowych oparty o zasadę włączenia i różnorodności oraz zasadę działania nienaruszającą równowagę ekologiczną i odpowiedzialność za środowisko. Uczestnicy mobilności uczestniczyli również w warsztatach językowych i przygotowawczych oraz pedagogiczno – opiekuńczych.

 

09 października 2023

#ErasmusDays! w CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli

Przez 6 dni, między 9 a 14 października 2023 roku, na całym świecie organizowane są spotkania, wystawy oraz debaty promujące europejską mobilność programu Erasmus+. Nasza szkołą po raz pierwszy weźmie udział w wydarzeniu #ErasmusDays! i #ErasmusDaysPoland. W dniu 10.10.2023 w budynku B w CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli będzie można obejrzeć rezultat projektu mobilności. Zapraszamy na kolorową wystawę fotograficzną, która przedstawi pobyt i działania uczestników mobilności programu Erasmus+. Uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele będą mieli możliwość obejrzeć rezultaty projektu uczniów szkoły w ramach wykonanego zadania: włączenie i różnorodność, ochrona środowiska i edukacja cyfrowa w nauczaniu. Kolorowa wystawa zdjęć przedstawi innowacyjny projekt kontenera na przeterminowane lub niepotrzebne leki i użyte baterie. Na zdjęciach zaprezentowany zostanie folder kształcenia zawodowego opracowany w oparciu o ścieżki kształcenia w Polsce i w Niemczech, tak aby zapewnić promowanie wspólnej edukacji włączającej. Przedstawiony zostanie innowacyjny projekt ławeczki ekologicznej dla ścieżek rowerowych z ładowarkami dla telefonów i z tabliczką brajlowską. Projekt ławeczki wykonany został z zużytych śmigieł wiatraków i stanowi innowacyjne rozwiązanie w Polsce i w Niemczech dotyczące kwestii środowiska. Społeczność szkolna CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli po obejrzeniu wystawy fotograficznej będzie miała możliwość wymiany poglądów i merytorycznej dyskusji dotyczącej mobilności osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

15.10.2023 do 28.10.2023 

 

Witamy wszystkich z CKZiU „Elektryk”! Erasmus 2023 w DREŹNIE

Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, bo chcemy Wam opowiedzieć o naszych przygodach tutaj w Dreźnie, gdzie uczestniczymy w projekcie Erasmus+, która niestety już dobiega końca. Codziennie w Systema, naszej partnerskiej firmie, dostajemy szansę zgłębiania tajemnic automatyzacji i programowania. To fascynujące doświadczenie, które pozwala nam rozwinąć swoje umiejętności zawodowe. Praca nad projektami i rozwiązywanie problemów jest prawdziwą przyjemnością.

Ale Erasmus to nie tylko praca zawodowa! To także okazja do poznawania nowych ludzi i kultury. W Dreźnie jest tyle do zobaczenia! Spacerując po malowniczych uliczkach starego miasta i oglądając historyczne zabytki, można poczuć się jak w bajce.

Nasi niemieccy przyjaciele są niezwykle gościnni i pomocni. Razem spędzamy czas na rozmowach, uczeniu się od siebie nawzajem i wymianie kulturowych doświadczeń. To jest właśnie to, co Erasmus+ ma na celu – budowanie mostów między ludźmi z różnych krajów.

Jesteśmy wdzięczny za to niesamowite doświadczenie i za wsparcie, jakie otrzymujemy od naszej szkoły I bardzo dziękujemy osobom, które przyczyniły się do  do urzeczywistnienia tego projektu.

Dzięki temu możemy rozwijać się zawodowo i osobowo!

Post FB:

Rezultaty projektu programistów – aplikacja “Phonebook” dla firmy “Systema”

Stworzona przez nas aplikacja “Phonebook” dla firmy “Systema” jest czymś w rodzaju książki telefonicznej zawierającej dane pracowników firmy. Pobiera ona informacje z bazy danych “Apache Derby” przy pomocy biblioteki JDBC. Pobrane informacje o pracowniku (numer identyfikacyjny, imię, nazwisko, numer telefonu, adres email i stanowisko pracy) wyświetla w tabeli, która może być sortowana przez użytkownika poprzez kliknięcie nagłówka tabeli. Do tego przy każdym wierszu tabeli znajdują się dwa przyciski; jeden do edycji danych, a drugi do usunięcia pracownika z bazy danych. Ten pierwszy powoduje otwarcie nowego okna z polami do podania nowych danych. Obydwa przyciski wysyłają zapytania do bazy danych, dzięki czemu jest ona dynamicznie aktualizowana, a użytkownikowi są ukazywane aktualne dane. Do tego w programie jest możliwość dodania nowego użytkownika za pośrednictwem przycisku. Mechanizm działa na podobnej zasadzie co edytowanie; po kliknięciu przycisku “dodaj” pojawia się nowe okno z polami danych nowego pracownika do wypełnienia, które następnie potwierdzamy przyciskiem, dzięki czemu wysyłamy kwerendę dodającą nowego pracownika do bazy danych. Nasza aplikacje jest również wyposażona w opcję dynamicznego wyszukiwania pracowników. Po rozpoczęciu wpisywania ich danych do pola wyszukiwania, na bieżąco są wyświetlane pasujące wyniki, aby zmaksymalizować komfort korzystania z aplikacji. Zawarliśmy w naszym programie również opcję zmiany języka (angielski lub niemiecki) z możliwością dodania dodatkowych języków w przyszłości. Ostatnim elementem naszej aplikacji jest opcja logowania przy włączaniu jej. Istnieje opcja zalogowania się jako użytkownik (bez opcji dodawania, edycji i usuwania pracowników) i administrator (z pełnym dostępem do wszystkich funkcji). W wypadku podania złego loginu lub hasła aplikacja wyłącza się. Warto też dodać, iż program został już przekonwertowany do pliku .exe, co pozwala na jego bezpośrednie użycie po pobraniu.

Rezultaty projektu informatyków – aplikacja “Phonebook” dla firmy “Systema”

Stworzony przez nas Prototyp aplikacji “Phonebook” dla firmy “Systema” to rozwiązanie mające na celu ułatwienie zarządzania kontaktami oraz udoskonalenie doświadczenia użytkownika w dziedzinie organizacji informacji kontaktowych. Aplikacja ta została stworzona z myślą o dostarczeniu użytkownikom intuicyjnego, szybkiego i efektywnego narzędzia do przechowywania, wyszukiwania danych kontaktowych.

Czym różni się nasz Prototyp od końcowej aplikacji:

 • Nie posiada bazy danych przechowującej kontakty, dane wprowadzone do aplikacji są w niej widocze tylko do momentu jej zamknięcia. Po ponownym otworzeniu aplikacji dane trzeba wprowadzić ponownie.
 • Nie posiada interfejsu graficznego który umożliwia prostsze korzystanie z aplikacji i poruszanie się po niej, działa natomiast w terminalu (cmd) z którego należy uruchomić aplikację i wprowadzać do niej dane.

Aplikacja posiada menu z 4 możliwościami:

 • Dodawanie kontaktów
 • Wyświetlanie listy zapisanych kontaktów
 • Wyczyszczenie listy kontaktów
 • Opuszczenie programu

Po wybraniu opcji pierwszej program zapyta nas o wprowadzenie danych kontaktowych takich jak: Imię, Nazwisko, Numer telefonu, adres E-mail, Dział pracownika

Po wybraniu drugiej opcji aplikacja wyświetli nam listę aktualnie zapisanych ponumerowanych kontaktów z podziałem na poszczególne informację.

Z kolei po wyborze opcji trzeciej całkowicie wyczyścimy aktualnie zapisane dane, po ponownym wyświetleniu listy kontaktów będzie ona pusta.

Opcja czwarta umożliwia opuszczenie aplikacji co jest równoznaczne z wyczyszczeniem zapisanych w niej danych.

Der von uns entwickelte Prototyp der Anwendung „Phonebook” für das Unternehmen „Systema” zielt darauf ab, das Kontaktmanagement zu erleichtern und die Benutzererfahrung bei der Organisation von Kontaktinformationen zu verbessern. Die Anwendung wurde mit dem Ziel geschaffen, den Benutzern ein intuitives, schnelles und effizientes Werkzeug zur Speicherung und Suche von Kontaktdaten bereitzustellen.

Unterschiede zwischen unserem Prototypen und der endgültigen Anwendung:

 • Der Prototyp verfügt nicht über eine Datenbank zur Speicherung von Kontakten; die in die Anwendung eingegebenen Daten sind nur bis zum Schließen der Anwendung sichtbar. Bei erneutem Öffnen der Anwendung müssen die Daten erneut eingegeben werden.
 • Es fehlt eine grafische Benutzeroberfläche, die die Nutzung der Anwendung erleichtert und die Navigation ermöglicht. Stattdessen funktioniert sie im Terminal (cmd), aus dem die Anwendung gestartet wird und in das die Daten eingegeben werden müssen.

Die Anwendung verfügt über ein Menü mit 4 Möglichkeiten:

 • Hinzufügen von Kontakten
 • Anzeigen der Liste der gespeicherten Kontakte
 • Löschen der Liste der Kontakte
 • Beenden des Programms

Nach Auswahl der ersten Option wird der Benutzer nach Eingabe von Kontaktdaten wie Vorname, Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Abteilung des Mitarbeiters gefragt.

 Nach Auswahl der zweiten Option zeigt die Anwendung eine nummerierte Liste der gespeicherten Kontakte mit Aufschlüsselung nach den einzelnen Informationen an.

 Die dritte Option löscht alle aktuellen Daten, und nach erneuter Anzeige der Kontaktliste wird sie leer sein.

Die vierte Option ermöglicht das Verlassen der Anwendung, was gleichbedeutend mit dem Löschen der darin gespeicherten Daten ist.

Życie zawodowe w niemieckiej firmie: nasza przygoda Erasmus+ w Dreźnie

Od 15.10.2023 do 28.10.2023  nasza grupa składająca się z 8 uczniów klas: technik programista, technik informatyk wraz z opiekunką panią Iwoną Wysocką  uczestniczy w ramach programu Erasmus+ na rzecz mobilności uczniów w stażu zawodowym w niemieckiej firmie w Dreźnie, gdzie mamy możliwość rozwinąć umiejętności w rzeczywistym środowisku zawodowym, oraz zwiększyć swoje szanse na znalezienie zatrudnienia i odpowiedzieć na potrzeby rynku pracy.

Przed wyjazdem omówiliśmy zakres projektu z koordynatorem p. Anną Ziętek, bazującym na zasadach różnorodności, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

Jednym z naszych zadań jest stworzenie platformy promującej innowacje i najlepsze praktyki w dziedzinie kształcenia interdyscyplinarnego na obszarze polsko-niemieckim. Platforma, działająca zdalnie ma łączyć instytucje szkoleniowe i pracodawców działających w Polsce i Niemczech i wykorzystując doświadczenia z mobilności wprowadzić do platformy program transgranicznego szkolenia elektryków i budowlańców. My wprowadziliśmy na platformę również profil naszej organizacji goszczącej jako przykład dobrych praktyk.

SYSTEMA Systementwicklung Dipl.-Inf. Manfred Austen GmbH, przyjęła nas b.miło, otocza opieką i w sposób bardzo merytoryczny, a przede wszystkim ciekawy aranżuje nasze dwutygodniowe warsztaty zawodowe.

Zadaniem przygotowanym przez niemieckich opiekunów: Johanesa Postel oraz Axela Wogawa jest opracowanie książki adresowej w pełnym cyklu tworzenia oprogramowania. Implementacja ma być wykonana w Javie. Systema symuluje klienta dla celów projektu i w razie potrzeby proponuje wsparcie techniczne. Realizacja i wykonanie tego projektu  jest związane z umiejętnością świadomego stosowania nowoczesnych technologii, rozwiązań zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska, co doskonale wpisuje się w nasz zakres zadań projektowych w ramach akredytacji i złożonego  wniosku.

Każdego dnia mamy możliwość obserwowania podczas prezentacji przygotowanych przez pracowników poszczególnych działów,  jak efektywnie przygotować się do startu w życie zawodowe i jak wygląda codzienna praca w firmie, która nieustannie kształtuje produkcję jutra w sektorach półprzewodników, fotowoltaiki, elektroniki, motoryzacji, technologii medycznych i lotnictwa poprzez realizację rzeczywistych projektów i zadań, a także organizację wewnętrznych procesów z którymi mierzy się na co dzień: rozwój, organizacja, planowanie projektów, bezpieczeństwo IT i wiele więcej.

Ważnym aspektem dla nas jako szkolących się uczniów jest, iż nie pracujemy nad hipotetycznymi rozwiązaniami, ale jesteśmy częścią prawdziwych projektów klientów- nauczyliśmy się jak  wykorzystać naszą wiedzę szkolną, oraz ją poszerzyliśmy.

Przygotowywaliśmy w związku z tym nasze prezentacyjne portfolio, mające na celu przedstawienie swoich osiągnięć zarówno w kontekście zawodowym, jak i osobistym. To portfolio jest dedykowane również osobom z różnymi dysfunkcjami i ma na celu wzmocnienie ich samooceny i wskazanie na możliwości uzyskania wsparcia.

Cały staż podsumowuje stworzona przez nas blogosfera kompetencji cyfrowych dla zawodów e- platforma kompetencji cyfrowych.

            W czasie wolnym mamy możliwość kulturowego odkrywania Drezna. Większość najważniejszych atrakcji Drezna skupiona jest na stosunkowo niewielkim obszarze wewnętrznego Starego Miasta. Dzielnica ta, w której znajdują się najsłynniejsze zabytki Drezna, została zniszczona podczas nalotów dywanowych, następnie odbudowana, a dziś ściąga rzesze turystów przemierzających ją pieszo. Zewnętrzne i Wewnętrzne Nowe Miasto (Neustadt) – to istny miks tradycji i nowoczesności.

Na długo pozostaną nam w pamięci panorama miasta rozciągająca się wzdłuż rzeki Łaby, oraz takie punkty miasta jak: Dreikönigskirche, Frauenkirche, most Fryderyka Augusta i jego pomnik „Goldener Reiter”, Zwinger, Semperoper Dresden, Pałac Królewski, Tarasy Brühla i Fürstenzug i wiele innych.

            Te dwa pełne wrażeń i nowych doświadczeń tygodnie, otwarły nas na europejski rynek pracy i na pewno ułatwią nam start w życiu zawodowym w Polsce jak i za granicą.

Okres stażu to czas wytężonej pracy nad zakończeniem i podsumowaniem wszystkich działań, a także dokonanie ewaluacji.  W piątek 27.10.2023 oficjalnie zakończymy naszą mobilność w  firmie, ale to nie koniec naszych zadań erasmusowych- będziemy jeszcze odpowiedzialni za organizację konferencji blogerów, która zostanie podzielona na sekcje dotyczące lokalnych problemów włączenia i różnorodności, równowagi ekologicznej i odpowiedzialność za środowisko, edukacji cyfrowej.

Blogosfera:

technik programista:

technik informatyk:

Platforma

 

22.02.2024

Staż zagraniczny uczniów w CKZiU „Elektryk” w Nowej w programie Erasmus +

 

W terminie od 25.02.2024 – 09.03.2024 uczniowie CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli realizować będą straż zagranicznych w ramach programu Erasmus+. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadań projektowych, 16 uczniów klas trzecich z CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli odbędzie dwutygodniowy staże w WSA Spree-Havel Fürstenwalde. Udziału w programie Erasmus+ zapewni uczestnikom mobilności zdobycie praktycznych doświadczeń edukacyjno – zawodowych oraz podwyższy ich umiejętności językowe. Uczniowie na stażu zagranicznym wraz z opiekunami przygotują innowacje programowe dla czterech wybranych zawodów. Przygotowane innowacje programowe przedstawią nowe rozwiązania w zakresie kompetencji zawodowych pozwalających na przygotowanie absolwentów do wymagań pracodawców europejskiego rynku pracy. Uczniowie przygotują również portfolia prezentacyjnego, którego celem będzie przedstawienie osiągnięć w określonym kontekście zawodowym i osobistym. Stworzą platformę promowania innowacji i wymiany najlepszych praktyk w zakresie kształcenia interdyscyplinarnego w branży elektrycznej i budowlanej na pograniczu polsko-niemieckim. Celem mobilności uczniów w programie Erasmus+, jest wzrost umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych technologii, połączenie wiedzy z umiejętnościami cyfrowymi na zasadzie komplementarności oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do wymagań europejskiego rynku pracy.

08.03.2024

Zakończenie stażu zagranicznego uczniów CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli z akredytacji projektu ERASMUS + Partner: WSA Spree-Havel Fürstenwalde


mobilność uczniów: 26.02.2024- 08.03.2024


Uczniowie CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ zakończyli dwu tygodniowy staż w Niemczech. Grupa 16 uczniów wraz z opiekunami odbyła staż w terminie od 26.02.2024-08.03.2024 w WSA Spree-Havel Fürstenwalde. Efektem ich pracy jest ocena blogosfer z poprzednich projektów od roku 2021 do 2023. Uczniowie przygotowali portfolio prezentacyjne, którego celem jest przedstawienie własnej osoby, mocnych i słabych stron oraz osiągnięć w określonym kontekście zawodowym i osobistym. Przygotowali również port folio dla zawodów z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami. Przygotowali cztery innowacje organizacyjno – programowe, pozwalające na przygotowanie pracownika o kompetencjach dostosowanych do wymagań pracodawcy z europejskiego rynku pracy. Uczniowie wdrożyli program praktyk, który opracowali w roku 2022/2023 w WSA Spree-Havel Fürstenwalde dla technika budownictwa z uwzględnieniem aspektów elektrycznych oraz technika elektryka z uwzględnieniem aspektów budowlanych. Z pilotażu powstał dokument rekomendujący program innowacyjny do dalszej edukacji zawodowej. Uczestnicy stażu udoskonalili platformę promowania innowacji. Wszystkie działania zostały włączone do blogosfery kompetencji cyfrowych dla zawodów. Uczestnicy szkolenia w ramach stażu zagranicznego uczestniczyli również w wycieczkach, dzięki którym mogli poznać kulturę, historię i tradycje Niemiec. W ostatnim dniu pobytu w WSA Spree-Havel Fürstenwalde otrzymali certyfikaty i suplementy potwierdzające zakończenie stażu zagranicznego

Zapraszamy do zapoznania się z blogosferami uczniów CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli – uczestników stażu zagranicznego

Wykaz blogosfer kompetencji zawodowych uczestników mobilności

blogosfera uczniów_technik elektryk
https://sites.google.com/view/blogosfera-erasmus-elektrycy/strona-g%C5%82%C3%B3wna?authuser=0

blogosfera uczniów_technik budownictwa
https://mjezior870.wixsite.com/technik-budownictwa

blogosfera uczniów_technik mechatronik
https://sites.google.com/view/blogosferamechatronik/blogofsera?authuser=0

blogosfera uczniów_ technik urządzeń i systemów energii odnawialnej
https://sites.google.com/view/energia-odnawialna-blogosfera/strona-g%C5%82%C3%B3wna?authuser=0

 

15.04.2024

Mobilność nauczycieli CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli

W ramach projektu Erasmus+ nauczyciele CKZiU „Elektryk” od 08.04.2024 do 12.04.2024 obserwowali pracę instruktorów praktycznej nauki zawodu w Wasserstraßen – und Schifffahrtsamt Spree-Havel w Fürstenwalde. Uzyskali nowe kompetencje nauczycielskie związane z nowymi metodami nauczania. Udoskonalili wiedzę na temat strategii nauczania osób ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnym. Zwiększyli umiejętności praktyczne związane z pracą z osobami pochodzącymi z różnych środowisk kulturowych. Poznali nowe metody pracy związane z nauczaniem uczniów mających problem z zachowaniem i dyscypliną i pierwszą pomocą psychologiczną w kontekście szkolnym i zawodowym. W placówce partnera WSA Oder-Havel, Bauhof Niederfinow zgromadzili nowe pomysły praktycznego połączenia treści kształcenia zawodowego z potrzebami lokalnego rynku pracy. Zwiększyli kompetencje personalne i społeczne w środowisku międzynarodowym.

Dokumenty z mobilności kadry
https://padlet.com/annazietek78/mobilno-kadry-erasmus-_07-04-2024-4b50wfrfdo9au0u4

Blogosfera i prezentacja z mobilności
https://sites.google.com/view/frstenwalde2024/strona-g%C5%82%C3%B3wna?authuser=0
https://sites.google.com/view/frstenwalde2024/strona-g%C5%82%C3%B3wna/prezentacja?authuser=0

Pin It on Pinterest

Skip to content