BRANŻOWA SZKOŁA 2 STOPNIA

Branżowa szkoła II stopnia – zawód technik elektryk

           Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności przez niego wykonywane zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych.

           Uczeń Branżowej Szkoły II Stopnia w zawodzie technik elektryk podczas 2 lata nauki przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:

•   wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie

dokumentacji technicznej,

•   montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na

podstawie dokumentacji technicznej,

•   wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

           Absolwenci Branżowej Szkole II Stopnia i po potwierdzeniu kwalifikacji: EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego uzyskać tytuł TECHNIK ELEKTRYK.

           Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości mogą kontynuować naukę na studiach wyższych.

Absolwent w zawodzie technik elektryk może znaleźć zatrudnienie w:

•   zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną,

•   zakładach wykorzystujących energię elektryczną,

•   zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne,

•   zakładach usługowych naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne
i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektroniczny powszechnego użytku,

•   firmach handlowych zajmujących się sprzedażą sprzętu elektrycznego,

•   firmach projektujących i instalujących instalacje elektryczne.

Kwalifikacja EE.26 składa się z 2 specjalizacji:

1. Eksploatacja instalacji elektrycznych

2. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Eksploatacja instalacji elektrycznych

absolwent:

1) określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;

2) przeprowadza prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;

3) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji instalacji

elektrycznych;

4) dobiera przyrządy pomiarowe do wykonywania pomiarów eksploatacyjnych

instalacji elektrycznych;

5) przeprowadza pomiary eksploatacyjne instalacji elektrycznych oraz

sporządza protokoły z wykonanych pomiarów;

6) analizuje, ocenia i interpretuje wyniki pomiarów eksploatacyjnych

instalacji elektrycznych na podstawie protokołów;

7) określa wpływ parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę

instalacji elektrycznych;

8) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych;

9) dobiera przewody, kable oraz sprzęt instalacyjny do wykonania

instalacji elektrycznych;

10) dobiera zabezpieczenia instalacji elektrycznych;

11) dobiera środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach

elektrycznych;

12) sprawdza działanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach

elektrycznych;

13) ocenia stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie

oględzin i pomiarów;

14) projektuje typowe instalacje elektryczne.

Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

absolwent:

1) określa wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych;

2) przeprowadza prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń

elektrycznych;

3) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń

elektrycznych;

4) dobiera przyrządy pomiarowe do przeprowadzania pomiarów parametrów

maszyn i urządzeń elektrycznych;

5) przeprowadza pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych oraz

sporządza protokoły z wykonanych pomiarów;

6) analizuje, ocenia i interpretuje wyniki pomiarów parametrów maszyn i

urządzeń elektrycznych;

7) określa wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i

urządzeń elektrycznych;

8) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w maszynach i urządzeniach

elektrycznych;

9) dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;

10) dobiera zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych;

11) dobiera środki ochrony przeciwporażeniowej w układach zasilania

maszyn i urządzeń elektrycznych;

12) sprawdza działanie ochrony przeciwporażeniowej w układach zasilania

maszyn i urządzeń elektrycznych;

13) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie

oględzin i pomiarów;

14) projektuje typowe układy sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych;

15) stosuje zasady racjonalnej gospodarki energetycznej.

Branżowa szkoła II stopnia – technik budownictwa

Ukończenie 2-letniej branżowej szkoły II stopnia umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację nauki w celu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

Opis zawodu:

   Technik budownictwa – jest zawodem bardzo poszukiwanym na rynkach pracy zarówno w Polsce jak i za granicą. Technik budownictwa kieruje robotami budowlanymi, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane.
   Samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów ścian dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych. Analizuje dokumentację techniczną
i organizacyjną robót budowlanych oraz wykonuje rysunki budowlane. Określa właściwości materiałów budowlanych. Wykonuje pomiary niezbędne przy prowadzeniu robót budowlanych. Kieruje pracą brygady roboczej i robotami na obiekcie oraz organizuje przebieg prac. Prowadzi rozliczenia za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny oraz rozliczenia z inwestorem.

Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu technika budownictwa jest zdanie dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacja1:
Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno – budowlanych (BD.29.)

Kwalifikacja 2:
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (BD.30.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

– posługiwania się dokumentacją techniczną,
– projektowania prostych elementów konstrukcyjnych budowli,
– opracowania projektów organizacji robót,
– dobierania sprzętu, maszyn,
– kierowania gospodarką materiałową,
– wykonywania podstawowych badań laboratoryjnych,
– analizowania warunków gruntowych,
– wykonywania przedmiarów i obmiarów robót,
– przeprowadzania kontroli jakości robót,
– wykonywania kalkulacji robót,
– wykorzystywania specjalistycznych programów komputerowych.

Technik budownictwa znajdzie zatrudnienie w:

– w firmach budowlanych,
– w biurach projektowych,
– w organach administracji państwowej i samorządowej.
– może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Jeśli będziesz zainteresowany dalszym kształceniem się w tym zawodzie, możesz rozpocząć studia na kierunkach takich jak :
– budownictwo,
– budownictwo wodne,
– inżynieria środowiska,
– architektura.

Uprawnienia budowlane dla technika budownictwa

Osoby z tytułem zawodowym technika lub mistrza, albo mające dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach nauczanych na poziomie technika, związanych z budownictwem mają prawo ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie. Trzeba uczciwie dodać, że technikom jest o wiele trudniej zdać pomyślnie egzamin na uprawnienia budowlane, nie ma dla nich żadnej taryfy ulgowej ze względu na inny zakres programowy realizowany w technikach i na wyższych uczelniach. Pytania i wymogi na egzaminie są takie same dla technika jak i dla inżyniera. By przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane, które wydaje Polska Inżynierów Budownictwa (PIIB) osoba z tytułem zawodowym technika lub mistrza misi mieć udokumentowane 4 lata praktyki zawodowej powiązanej ściśle z zakresem uprawnień o jakie się stara.

Skip to content