Ginące zawody, odnalezione umiejętności na pograniczu polsko-ukraińskim

 

Projekt „Ginące zawody, odnalezione umiejętności na pograniczu polsko-ukraińskim”

został dofinansowany ze

ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach programu

Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

   Budżet projektu: 69 370,01 PLN Lider projektu: Europejskie Centrum Innowacji  z Otynia (PL) Partner wiodący: Liceum nr 23 im Romana Huryka w Iwano-frankowsku (UKR) Partnerzy wspierający:     Mykytyneckie Liceum w Iwano-frankowsku (UKR)                                           Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli (PL) Miejsce realizacji: województwo małopolskie Termin realizacji działań: 24 – 30 września 2022   Głównym celem projektu jest ochrona, przed zapomnieniem, tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej w Polsce i na  Ukrainie, która dla młodych ludzi może być kluczem do rozwoju zainteresowań,  możliwością rozwoju zawodowego i wskazówką do kształcenia się i doszkalania w zawodach ginących oraz promocji tradycyjnego rzemiosła i kultury regionalnej na poziomie międzynarodowym. Projekt będzie składał się z 3 części: etapu przygotowawczego, działań projektowych, podsumowania.   Etap przygotowawczy odbędzie się w na terenie województwa lubuskiego oraz obwodu Iwano-frankowskiego i będzie realizowany w grupach narodowych. Zadaniem uczestników będzie: założenie portfolia ginących zawodów, przygotowanie prezentacji swojej szkoły, miasta, regionu i kraju, pozyskanie wytworów rzemiosła artystycznego. Działania projektowe będą realizowane w województwie małopolskim (Kraków, Zakopane, Nowy Targ, Szczawnica, Ochotnica Dolna i okolice). W trakcie działań uczestnicy wezmą udział w 5 warsztatach tematycznych, dotyczących poszczególnych zawodów, warsztatach terenowych w Krakowie, Zakopanem, Szczawnicy, Nowym Targu, Ochotnicy Dolnej i okolicy, działaniach rekreacyjnych, integracyjnych i motywujących. Uczestnicy dogłębnie poznają poszczególne zawody oraz osoby, które kultywują tradycje ale także w ten sposób zarabiają na życie. Polsce i ukraińscy uczestnicy skonfrontują swoją wiedzę oraz zebranie informacje z fazy przygotowawczej z rzeczywistością oraz specyfiką kultury góralskiej. Działania zakończą się wystawą i prezentacją efektów projektu: fotografii, moodboardów, prac graficznych i multimedialnych oraz projektu stoiska wystawowego. Podsumowanie będzie realizowane w grupach narodowych i będzie miało na celu zaprezentowanie efektów projektu w społecznościach lokalnych, w tym mniejszości ukraińskiej w Polsce i polskiej na Ukrainie.      

Проект «Професії, що зникають та відроджені здібності, знайдені на польсько-українському пограниччі»

було профінансовано с

КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

в рамках програми

Польсько-українська рада молодіжних обмінів.

Бюджет проекту: 69 370,01 злотих Керівник проекту: Європейський інноваційний центр з Отінії (Польща) Провідний партнер: Ліцей 23 імені Романа Гурика Івано-Франківської МР (УКР) Партнери підтримки: Микитинецький ліцей Івано-Франківської МР (УКР) Центр професійної та безперервної освіти „Електрик” у Нова Суль (Польща) Місце реалізації: Малопольське воєводство Термін виконання заходів: 24-30 вересня 2022 року   Головна мета проекту – зберегти від забуття традиційні ремесла та ремесла, що зникають в Польщі та Україні, які для молоді можуть бути ключем до розвитку інтересів, можливістю професійного розвитку та дороговказом  у подальшому  навчанні та виборі майбутнього фаху та популяризації традиційних ремесел і регіональної культури на міжнародному рівні. Проект складатиметься з 3 частин: підготовча фаза, проектна діяльність, підсумки. Підготовчий етап проходитиме у Любуському воєводстві та Івано-Франківській області та проводитиметься в національних групах. Завданням учасників буде: скласти портфоліо ремесел, що зникають, підготувати презентацію своєї школи, міста, області і країни, демонструючи вироби художніх промислів. Діяльність проекту буде реалізована в Малопольському воєводстві (Краків, Закопане, Новий Тарг, Щавниця, Охотніца Дольна та околиці). Під час заходів учасники візьмуть участь у 5 тематичних майстер-класах, пов’язаних з окремими ремеслами, виїзних майстер-класах у Кракові, Закопаному, Щавниці, Новому Таргу, Охотниці Дольній та околицях, рекреаційних, інтеграційних та  мотивуючих заходах. Учасники знайомляться з окремими ремеслами та людьми, які плекають традиції і заробляють таким чином на життя. Польські та українські учасники зіставлять та порівняють свої знання та інформацію з підготовчого етапу з реальністю та специфікою гуральської та гуцульської культур. Завершаться заходи виставкою та презентацією результатів проекту: зібраних фотоматеріалів, мудбордів та графічних робіт і мультимедійних презентацій, а також оформлення виставкового стенду. Підведення підсумків буде проведено в національних групах і матиме на меті представити результати проекту в місцевих громадах, зокрема українській меншині в Польщі та польській меншині в Україні.

24.09.2022. Relacja z soboty

Ginące zawody, odnalezione umiejętności na pograniczu polsko-ukraińskim.

24 września 2022 w sobotę rano grupa polska wyruszyła z Nowej Soli do Krakowa na spotkanie
z grupą ukraińską, która wyruszyła z Iwanofrankiwska i Mykietyniec już w piątek.

Spotkaliśmy się na krakowskim Rynku pod pomnikiem Adama Mickiewicza. W Sukiennicach zrealizowaliśmy jedno z zadań projektowych, czyli zbieraliśmy informacje, robiliśmy zdjęcia
i wywiady do naszych portfoliów ginących zawodów. Po kolacji integrowaliśmy się w gościnnych murach pensjonatu Jurkowski w Ochotnicy.

 

24.09.2022. Репортаж з суботи

Зникаючі професії, відроджені здібності на польсько-українському пограниччі

24 вересня 2022 року, в суботу зранку, польська група вирушила з Нової Солі
до Кракова на зустріч з українською групою, яка в п’ятницю вже виїхала з Івано-Франківська та Микитинців. Ми зустрілися на Ринковій площі Кракова біля пам’ятника Адаму Міцкевичу. У Сукенницях виконували одне із завдань проекту – збирали інформацію, фотографували
та брали інтерв’ю для наших портфоліо про професії, що зникають у сучасному світі. Після вечері поспілкувалися у гостинних стінах пансіонату Юрковських в Охотниці.

 

25.09.2022 Relacja z niedzieli.

Dziś rano zgodnie z harmonogramem odbywały się zajęcia integracyjne.

Po obiedzie poszliśmy do Wojtyłowej Gazdówki na osiedlu Skałka. Osiedle Skałka leży na samej górze potoku (część wsi) Jamne, jest najwyżej położonym, na stałe zamieszkałym osiedlem w Gorcach. Dawny dom rodziny Janczurów, tzw. Wojtyłowa Gazdówka, znajduje się w górnej części osiedla, na wysokości 1005 m n.p.m. Prowadzi do niego nieutwardzona, polna droga. Dla nas (zarówno Polaków jak i Ukraińców był to wyczyn. Wojtyłową Gazdówką opiekuje się jeden z okolicznych mieszkańców, który udostępnia ją do zwiedzania, pan Andrzej Foks.

Wyprawa i góralskie ognisko pod Gazdówką odbyło się z polecenia i umówione zostało przez panią kierownik Wiejskiego Domu Kultury w Ochotnicy, bo zgodnie z góralską tradycją, w niedzielę „się nie pracuje, nie pierze, a nawet drew nie rąbie”, dlatego nie było możliwe spotkanie z rzemieślnikami z Tylmanowej, Krościenka, czy Szczawnicy. Ich pracę, wytwory itp. poznawać będziemy od jutra zgodnie z terminami, które umówiła pani kierownik WOK.
Jednak częściowo cel dzisiejszego planu został zrealizowany, czyli uczestnicy zobaczyli i docenili piękno przyrody Pienin i Gorców, zintegrowali się i zmotywowali.
Dzisiaj wieczorem, po powrocie z wyprawy (już po zmierzchu i 13 kilometrach) właściciel pensjonatu udostępnił nam basen, jaccuzi i termy.

 

25.09.2022. Репортаж з неділі.

Сьогодні зранку, як і було заплановано, відбулася робота в групах.

Після обіду ми поїхали до Войтилівської Газдівки у садибі Скалки. Присілок Скалка лежить на самій вершині полонини (частина села) Ямне, і є найвищим постійно заселеним населеним пунктом в Гірцях. Колишній будинок родини Янчурів, так звана Войтилівська Газдувка, знаходиться у верхній частині поселення, на висоті 1005 м над рівнем моря. До нього веде ґрунтова дорога. Для нас (і поляків, і українців) це був подвиг. Войтилівською Газдівкою опікується один з місцевих мешканців, який проводить екскурсії для усіх бажаючих, пан Анджей Фокс.

Експедицію та гуральську ватру на Газдівці замовив і організував директор сільського будинку культури в Охотниці, оскільки за гуральською традицією у неділю „не працюють, не перуть і навіть не рубають дров”, тому нам не вдалося зустрітися з майстрами з Тильманової, Кросцієнка чи Щавниці. Знайомитися з їхніми роботами та творчістю будемо із завтрашнього дня, згідно з датами, визначеними керівником сільського осередку культури.

Втім, мета сьогоднішнього плану була частково виконана – учасники побачили та оцінили природну красу гірських масивів Пєнін та Гірців, інтегрувалися та мотивувалися до наступних викликів нашого проекту.

А після повернення з поїздки, вже у сутінках і після походу протяжністю 13 кілометрів, власник пансіонату дозволив нам поплавати  у басейні і поніжитися у джакузі та термальних ваннах.

26.09.2022 Poniedziałek

Za nami kolejny dzień projektowych wyzwań!

Do południa pracowaliśmy nad prezentacjami, przygotowaniem publikacji i obróbką zdjęć. Następnie zaraz po obiedzie pojechaliśmy zwiedzać uzdrowiskową Szczawnicę, w pijalni wód spróbowaliśmy wód mineralnych (dla koneserów, ale o cudownych właściwościach). Przed powrotem obejrzeliśmy także bogate zasoby regionalnych stoisk i chłonęliśmy piękno okolicy.

Wieczorem odbyły się warsztaty z mistrzem kaletnictwa panem Adamem Ligasem
w zakresie cięcia, ozdabiania i szycia wyrobów ze skóry. Po zademonstrowaniu przez fachowca wyrobów w postaci ozdobnych pasów, kierpców i tzw. galanterii skórzanej każdy uczestnik mógł własnoręcznie stworzyć swój brelok lub bransoletkę. Dzisiaj każdy mógł zostać projektantem i kaletnikiem. Chyba wszystkim się to podobało, bo zaangażowanie było zdumiewające – przekonaliśmy się, że ozdoby wykonane własnymi rękoma cieszą bardziej niż kupione!

Po ciężkiej ale zachwycającej pracy – z której zaskakująco każdy wydawał się zadowolony – czekało jej na nas trochę więcej. Zaraz po zakończeniu spotkania kontynuowaliśmy obróbkę zdjęć, robienie plakatów i wszelkie inne rzeczy związane ze stroną techniczną projektu. Mimo, że łatwo nie jest, na koniec dnia wszyscy jesteśmy dumni z efektów, a także cieszymy się z faktu, że pracy nam tylko ubywa 🙂

 

26.09.2022 Понеділок 

Ще один день проектних випробувань позаду!

До обіду ми працювали над презентаціями, готували публікації та обробляли фотографії. Потім, одразу після обіду, поїхали до курортного містечка Щавниця, в бюветі якого продегустували лікувальні мінеральні води (на любителя, але
з чудовими властивостями). Перед поверненням ще подивилися на розмаїття регіональних сувенірних крамничок та намилувалися красою місцевості.

Увечері відбувся майстер-клас з майстром по шкірі паном Адамом Лігасом
з розкрою, оздоблення та пошиття шкіряних виробів. Після демонстрації виробів у вигляді декоративних поясів, гуральського взуття та іншої шкіргалантереї, кожен учасник міг створити власний брелок або браслет. Сьогодні кожен бажаючий міг стати дизайнером та майстром по обробці шкіри. Думаю, всім сподобалося, адже сам процес виготовлення виявився приголомшливим – ми з’ясували, що прикраси, зроблені власноруч, приємніші та цінніші за куплені!

Після важкої, але приємної роботи, якою, на диво, всі були задоволені, на нас чекало ще дещо. Одразу після зустрічі ми продовжили обробку фотографій, виготовлення плакатів та інших речей, пов’язаних з технічною стороною проекту. І хоча це нелегко, наприкінці дня ми всі пишаємося результатами
і радіємо, що роботи стає все менше і менше 🙂

27.09.2022 – Wtorek 

Wtorek – kolejny dzień pełen pracy warsztatowej.

W południe na zaproszenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej uczestniczyliśmy w  Eko Pikniku i koncercie gwiazd muzyki romskiej Romano Drom i Angelo Ciureja. 

Następnie obejrzeliśmy eksponaty w tutejszym muzeum, a chwilę później zagłębiliśmy się w tajniki serowarstwa, poznaliśmy rodzaje serów oraz sposób ich wytwarzania. Naszą wizytę zakończyliśmy degustacją serów.

Wieczorem w bacówce pensjonatu Jurkowski odbyły się kolejne warsztaty, tym razem garncarskie. Po zgłębieniu tajników ceramiki, wszyscy wykonali swoje prace
z gliny. Do wystawy i podsumowania projektu efekty naszej twórczości zgodnie
ze sztuką ceramiczną wyschną i będą gotowe do późniejszego wypalenia.

Następnie w sali konferencyjnej – dokonaliśmy wyboru zdjęć i wykonaliśmy kolaże emocjonalne oraz loga związane z tematyką dzisiejszych warsztatów.

 

27.09.2022 – Вівторок 

Вівторок – ще один день, насичений роботою в майстернях.

Зранку Сільський осередок культури в Охотниці Гурній запросив нас на еко-пікнік та концерт зірок ромської музики колективу Романо Дрома та його соліста Анджело Чурея.

Потім ми оглянули експонати місцевого музею, а трохи згодом заглибилися в секрети сироваріння, дізнавшись про види сирів та способи
їх виготовлення. Завершився наш візит дегустацією сиру.

Увечері в пансіонаті Юрковських відбувся ще один майстер-клас, цього разу з гончарства. Після знайомства з таємницями кераміки кожен охочий виготовив власний глиняний витвір. До моменту проведення виставки
та підведення підсумків проекту ефекти нашої роботи відповідно до мистецтва кераміки висохнуть і будуть готові до подальшого випалу.

Потім, у конференц-залі зробили підбірку фотографій та виготовили емоційні колажі і логотипи, пов’язані з темою сьогоднішнього воркшопу.

28.09.2022

Środa to kolejny dzień pełen atrakcji. Pogoda była rewelacyjna, więc ze Sromowców Niżnych do Szczawnicy odbyliśmy pontonowy spływ Dunajcem. Przez około 17 kilometrów trasy wśród pięknych okoliczności przyrody podziwialiśmy widoki, poznawaliśmy szczyty Pienin i ich historię.

Po naszym powrocie do pensjonatu odbyły się kolejne już warsztaty. Tym razem na tapecie było koronkarstwo i hafciarstwo. Przy okazji panie z Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentowały nam tajniki czesania gręplowania owczej wełny oraz przędzenie na wrzecionie i kołowrotku. Mieliśmy okazję poznać rodzaje haftu i koronek, a następnie spróbować swoich sił w zakresie tej misternej sztuki. Nawet niektórzy szczęśliwcy otrzymali w prezencie wzór na płótnie i nici do haftowania.

Wieczorem kontynuowaliśmy prace projektowe: portfolia, kolaże emocjonalne i loga zawodów.

 

28.09.2022

Середа була ще одним насиченим днем. Погода була чудова, тому використавши нагоду, ми зі Сромовців Нижніх до Щавниці сплавлялися на надувних човнах, милувалися краєвидами, знайомилися з вершинами Пенінських гір та їхньою історією, протягом майже 17 кілометрів маршруту.

Після повернення до пансіонату відбувся ще один майстер-клас. Цього разу темою стало мереживоплетіння та вишивка. З цієї нагоди жінки з гуртка сільських господинь продемонстрували нам секрети розчісування овечої вовни та прядіння на веретені і куделі. Ми дізналися про види вишивки та мережива, а потім спробувати свої сили у цьому складному мистецтві. Навіть дехто отримав у подарунок картину на полотні та нитки для вишивання.

Увечері ми продовжили роботу над проектом: портфоліо, емоційні колажі та логотипи наших ремесел.

Czwartek 29.09.2022

Dziś kolejny dzień prac projektowych! Przed południem mieliśmy jeszcze jedne zajmujące, ostatnie już w tym projekcie warsztaty z wikliniarstwa w gościnnej bacówce. Zaplatanie podstawek pod kubki było zadziwiająco uspokajające. A po południu w ferworze prac i emocji przygotowaliśmy stoiska. Jutro podczas podsumowania zaprezentujemy na nich efekty naszych prac, czyli kolaże emocjonalne, loga zawodów, portfolia, filmy i prezentacje oraz wystawę fotograficzną o poznanych zawodach. Prac finałowych, by wszystko było zapięte na ostatni guzik, było ogromnie dużo, tempo było zawrotne, ale każdy skrupulatnie wywiązał się ze swoich obowiązków.

Dzisiejszy dzień zakończyliśmy na basenie i na ostatnim w tym gronie wieczorze integracyjnym. A jutro zakończymy projekt z ciekawością i satysfakcją 🙂

 

Четвер 29.09.2022

Сьогодні ще один день роботи над проектом! Перед обідом у гостинній колибі пансіонату відбувся ще один цікавий, останній майстер-клас з лозоплетіння на нашому проекті. Плетіння підставки під гаряче напрочуд заспокоювало. А в другій половині дня, в запалі роботи і хвилювання, ми готували стенди, що будуть представляти наші ремесла. Завтра, під час підведення підсумків, ми представимо результати нашої роботи – емоційні колажі, конкурсні логотипи, портфоліо, фільми та презентації, а також фотовиставку про професії, з якими ознайомилися. Ми виконали величезний обсяг фінальної роботи, темп був шалений, але всі ретельно і відмінно справлялися зі своїми обов’язками. Завершився сьогоднішній день у басейні та на фінальній вечірці. А завтра з цікавістю та задоволенням завершимо проект 🙂

Piątek 30.09.2022

Dziś ostatni dzień projektu „Ginące zawody, odnalezione umiejętności”. Najkrócej? Fantastyczne miejsce, cudowni ludzie i ekstremalnie ciekawe zajęcia. Dłużej? Ochotnica to druga najdłuższa wieś w Polsce (około 25 km), leży w województwie małopolskim w Gorcach. Nasz projekt realizowany był przy nieocenionej pomocy właścicieli pensjonatu Jurkowski, gdzie spędziliśmy niesamowite siedem dni. Było nas 40 (prawie jak rozbójników 😉 16 młodych ludzi z polski, 19 z Ukrainy i 5 opiekunów. Zżyliśmy się, polubiliśmy, całkiem dobrze rozumieliśmy. Nie zauważyliśmy kiedy trzeba było się pożegnać pod dworcem w Krakowie. Ale najpierw z niemałą tremą podsumowaliśmy nasze osiągnięcia. Ponownie w gościnnych progach bacówki w pensjonacie zaprezentowaliśmy nasze cele projektowe: stoiska promocyjne zawodów, wystawę moodboardów (czyli w wolnym tłumaczeniu tablic nastrojów), wymyślone i wykonane własnoręcznie loga zawodów, portfolia w dwóch językach oraz filmy i prezentacje multimedialne. Równie ważne były nasze rękodzieła z warsztatów. Z satysfakcją opowiadaliśmy o tym, czego się dowiedzieliśmy i co zrobiliśmy. I jesteśmy z siebie dumni i zadowoleni. Już myślimy o temacie przewodnim kolejnego projektu!

 

П’ятниця 30.09.2022

Сьогодні останній день проекту „Зникаючі професії – віднайдені здібності”. Як найкоротше передати наші емоції? Фантастичне місце, чудові люди і надзвичайно цікаві заходи. Найповніше? Охотніца – друге за довжиною село в Польщі (близько 25 км), розташоване в Малопольському воєводстві в горах Гірцях. Наш проект був здійснений за неоціненної допомоги власників пансіонату Юрковських, де ми провели дивовижні сім днів. Нас було 40 осіб – 16 молодих людей з Польщі, 19 з України та 5 опікунів. Ми познайомилися,  сподобалися один одному, досить добре розумілися. І не помітили, як довелося прощатися на краківському вокзалі. Але спочатку, з великим трепетом, ми підбили підсумки наших здобутків. Вкотре, у гостинній атмосфері вівчарської колиби в гостьовому будинку, ми презентували результати нашого проекту: промо-стенди конкурсів, виставку мудбордів, придумані та власноруч виготовлені логотипи конкурсів, портфоліо двома мовами, фільми та мультимедійні презентації. Не менш важливими були наші вироби з майстеркласів. Ми із задоволенням говорили про те, чого навчилися і чого досягли, пишаємося і дуже задоволені собою. І  вже думаємо над темою для наступного проекту!

Pin It on Pinterest

Skip to content