TECHNIK ELEKTRYK

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk mogą być zatrudnieni w:

 • elektrowniach,
 • zakładach energetycznych,
 • zakładach przemysłu wydobywczego i hutniczego,
 • zakładach transportu wodnego i kolejowego,
 • zakładach gospodarki komunalnej,
 • przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne,
 • zakładach usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku,
 • biurach projektowych.

Typowe zadania zawodowe technika elektryka obejmują:

 • wykonywanie instalacji elektrycznych oraz przeprowadzanie badań eksploatacyjnych tych instalacji,
 • dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn
   i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej
   i pomiarowej,
 • instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych oraz dokonywanie prostych napraw,
 • diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych,
 • stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć,
 • dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej,
 • planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej,
 • prowadzenie budowy i eksploatacji linii napowietrznych
  i kablowych,
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki elektroenergetycznej,
 • wykonywanie kalkulacji ekonomicznej wykonywanych prac,
 • organizowanie stanowisk pracy,
 • udział w pracach zespołów projektowych.

Pin It on Pinterest

Skip to content