Akredytacja – projekt nr 2021-1PL01-KA121-VET-000007683

KOMUNIKAT

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli informuje, że otrzymało Akredytację Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akredytacja obejmuje okres  5 lat. Otrzymało dofinansowaniu na realizację projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683 w ramach akredytacji i złożonego wniosku o budżet w ramach AKCJI 1 (KA121-VET) Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+

 

Cele Akcji

Celem działań w zakresie mobilności finansowanych w ramach programu Erasmus+ jest zapewnienie osobom fizycznym możliwości uczenia się oraz wspieranie umiędzynarodowienia i rozwoju instytucjonalnego organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego i innych organizacji działających w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Akcja ta będzie stanowić wsparcie dla wdrażania zalecenia Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego i deklaracji z Osnabrück oraz europejskiego programu na rzecz umiejętności. Zapewni ona również wkład w tworzenie europejskiego obszaru edukacji.

Przyznane dofinansowanie (euro) na realizację projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683:       62 198,00 EUR

Informacja o projekcie

Informuję, że CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli otrzymało Akredytację Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akredytacja obejmuje okres  5 lat.

W pierwszym roku akredytacji (2021/2022) otrzymaliśmy dofinansowaniu na realizację projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683 w wysokości: 62 198,00 EUR.

W programie Erasmus+ uczniowie Naszej szkoły, zdobędą praktyczne doświadczenie oraz podwyższą umiejętności językowych. Odbędą staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego w innym kraju. Do udziału w programie Erasmus+ uprawnieni są także kadra oraz pracownicy placówek kształcenia i szkolenia zawodowego.

Zgodnie z harmonogramem realizacji zadań projektowych, uczniowie Naszej szkoły, klas 3 technikum reklamy od dnia 01.05.2022 do 14.05.2022 odbędą staże w placówce kształcenia/ szkolenia w Fürstenwalde (11 uczniów). Uczniowie klas 3 technikum ekonomicznego od 15.05.2022 do 28.05.2022 odbędą staże w placówce kształcenia/ szkolenia w Fürstenwalde (10 uczniów).

W dniach 07.03.2022, 08.03.2022, 09.03.2022 i 10.09.2022 od godz. 8:00 na auli CKZIU „Elektryk” w oparciu o regulamin rekrutacyjny odbędą się testy rekrutacyjne dla uczniów klas 3 technikum reklamy i technikum ekonomicznego.  Uczniowie, mogą przystąpić  do testów z języka niemieckiego (07.03.2022), testów z przedmiotów zawodowych (08.03.2022), testów krajoznawczych (09.03.2022), testów osobowościowych (10.03.2022).

W czerwcu 2022 prowadzony będzie nabór uczniów z klas 3 technikum mechatronicznego i technikum elektrycznego, którzy odbędą w październiku 2022  staże w placówce kształcenia/ szkolenia w Fürstenwalde.

Konkurs na plakat

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli ogłasza konkurs na plakat promujący projektu 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683 w ramach akredytacji i złożonego wniosku o budżet w AKCJI 1 (KA121-VET) Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+

Regulamin konkursu na projekt plakatu ERASMUS+

 

10.03.2022

Zakończenie rekrutacji do projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683, w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1

W dniu 24.02.2022 na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli (https://www.ckziu-elektryk.pl/2022/02/ogloszenie-rekrutacji-projektu-erasmus/) oraz na portalach w przestrzeni publicznej szkoły, na stronie dziennika LIBRUS zamieszczono ogłoszenie o naborze kandydatów do projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683, w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +. Projekt: KA121-VET – Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Do testów kompetencji (rekrutacyjnych) Nasi uczniowie klas trzecich w zawodzie technikum reklamy i technikum ekonomicznego z PROJEKTU AKREDYTACJI ERASMUS+ przystąpili w dniach: 07.03.2022, 08.03.2022, 09.03.2022 i 10.03.2022
Testy kompetencji (rekrutacyjne) sprawdzają nauczyciele powołani w dniu 24.02.2022 do komisji wyboru kandydatów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.

Ocena kandydatów zostanie dokonana przez powołaną komisję wyboru kandydatów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli na podstawie regulaminu rekrutacji uczestników do projektu 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683, w ramach programu Erasmus+, zgodnie z opisanym w pkt. II kryteriów
Lista kandydatów i lista rezerwowa zostanie ogłoszona w dniu 16.03.2022 za pomocą dziennika LIBRUS.

30.03.2022

Prace uczniowskie na plakat promujący projekt:

Plakat_1   Plakat_2   Plakat_3   Plakat_4

Plakat_5   Plakat_6   Plakat_7   Plakat_8

14.05.2022

Podsumowanie stażu w Niemczech w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+

Uczniowie technikum reklamy już zakończyli dwu tygodniowy staż w Furstenwalde. W ramach stażu wykonali folder kierunków kształcenia zawodowego z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, portfolio prezentacyjne i plakaty promujące folder. Wszystkie działania włączone do blogosfery kompetencji cyfrowych dla zawodów z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami – e – portfolio włączające. Zapraszamy do odwiedzenia

zapraszamy do obejrzenia relacji publikowanych na stronach

19.05.2022

Zakończenie stażu w Niemczech, uczniów technikum reklamy

Uczniowie w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ zakończyli dwu tygodniowy staż w Niemczech. Efektem ich pracy jest utworzony folder kierunków kształcenia zawodowego z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To zadanie w ramach edukacja włączającej. Folder został zapromowany plakatem promującym, który uczniowie wykonali w oparciu o zasady marketingu niekonwencjonalnego. Uczniowie przygotowali portfolio prezentacyjne, którego celem jest przedstawienie własnej osoby, mocnych i słabych stron oraz osiągnięć w określonym kontekście zawodowym i osobistym. Wszystkie działania zostały włączone do blogosfery kompetencji cyfrowych dla zawodów z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami – e – portfolio włączające. Zapraszamy do odwiedzenia blogosfery

https://elektrykblog666.wixsite.com/erasmus/post/organization-inspiration-how-to-work-better-throughout-the-day

 

Zagraniczna mobilność Ekonomistek w ramach kształcenia zawodowego

Zakończenie stażu 27.05.2022

 

Pierwszy tydzień praktyki w ramach programu unijnego ERASMUS ekonomistki spędziły w Berlinie. Doskonaliłyśmy umiejętność wykonywania prac biurowych, przygotowywałyśmy pisma zgodnie z zasadami korespondencji kadrowej i administracyjnej oraz opracowałyśmy portfolio prezentacyjne, a podczas ewaluacji projektu miałyśmy za zadanie przedstawienie własnej osoby w określonym kontekście zawodowym i osobistym. Praktyczne zajęcia w archiwum zweryfikowały naszą wiedzę w znakowaniu akt. Dodatkowo poznałyśmy strukturę urzędu żeglugi rzecznej oraz wybrałyśmy się na wizytę studyjną do Kleinmachnow w celu poznania administrowania śluzy rzecznej z punktu widzenia naszego profilu kształcenia.

            Oczywiście poza zajęciami zawodowymi miałyśmy możliwość kulturowego odkrywania stolicy-zwiedzenia dzielnicy Mitte z jej najważniejszymi punktami: Brama Brandenburska, wyspa Muzeów, zewnętrzne muzeum- Topografia Terroru, oraz Reichstag.

W ramach czasu wolnego grupa niejednokrotnie wybierała się na wycieczki wszystkimi środkami komunikacji publicznej, co rusz odkrywając nowe ciekawe miejsca i zabytki.

Po tygodniu pobytu w Berlinie kontynuujemy naszą mobilność w warsztacie szkoleniowym urzędu żeglugi w  Fürstenwalde. Zadania na drugi tydzień to przygotowanie port folia dla wybranego zawodu, a także  biznesplanu jako formy samo zatrudnienia z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Ekonomistki z opiekunką p.I.Wysocką

Zakończenie rekrutacji dla zawodu technik elektryk i mechatronik  w programie ERASMUS+

Rekrutacja dla wniosku złożonego w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w konkursie 2021/2022 została zakończona. Uczniowie klas czwartych technikum elektrycznego i mechatronicznego  CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli od 02.10.2022 będą odbywać staż w WSA Spree-Havel Fürstenwalde. Grupa 13 uczniów wraz z opiekunami zaprojektuje kontener z przeznaczeniem na przeterminowane lub niepotrzebne leki i użyte baterie a następnie wydrukuj  na drukarce 3D. Projekt kontenerów zostanie oznaczony kolorem i nazwą dopasowaną do niepotrzebny leków i zużytych baterii opierając się o założenia i cele rynku w Polsce i w Niemczech. Celem zadania będzie doskonalenie umiejętności, rozwiązań w zakresie stosowania nowoczesnych technologii oraz rozwiązań zapobiegających zanieczyszczeniom środowiska i toksyn. Uczestnicy utworzą  stronę internetową firm Polsko – Niemieckich zajmujących się sprzedażą kontenerów zgodnie z klasyfikacją i  rodzajami odpadów w regionie lub okolicy. Stworzą platformę kompetencji cyfrowych w języku polskim i niemieckim.

05.10.2022

Uczniowie klas mechatronicznych i elektrycznych  rozpoczęli staż zagraniczny w programie mobilności Erasmus +

Dnia 03.10.2022 grupa 13 mechatroników i elektryków rozpoczęła staż zagraniczny w Wasserstraßen–und Schifffahrtsamt Spree-Havel w Fürstenwalde, w ramach akredytacji Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683. W pierwszym dniu stażu uczniowie zbierali  informacje do wykonania projektu, zdjęcia i materiały. Zapoznali się z przepisami prawa i zasadami działań nienaruszającą równowagę ekologiczną i odpowiedzialność za środowisko w Niemczech. Jednym z zadań grupy jest zaprojektowanie kontenera z przeznaczeniem na przeterminowane lub niepotrzebne leki i użyte baterie oraz utworzenie strony internetowej firm Polsko – Niemieckich zajmujących się sprzedażą kontenerów zgodnie z klasyfikacją i  rodzajami odpadów w regionie lub okolicy. Dzień 3 października był okazją do uczestnictwa w wielu imprezach organizowanych w Berlinie. Ponadto w ramach naszego przygotowania kulturowego zwiedziliśmy dzielnicę Mitte z jej najważniejszymi punktami: Alexanderplatz, wyspa muzeów, muzeum pomordowanych Żydów, a pod bramą Brandenburską wzięliśmy udział w mitingu promując program Erasmus+ .

Uczestnicy mobilności i opiekunowie

11.10.2022. Erasmus+ w programie kulturowo – językowym  

Uczniowie, klas mechatronicznych i elektrycznych, którzy obecnie są na Erasmus+, realizowali program kulturowo-językowy. Zwiedzili Fürstenwalde w powiecie Oder-Spree, port nad Sprewą i kanałem Odra-Sprewa. W Berlinie wizyta w Deutsches Technikmuseum— zaoferowała wiele ciekawych atrakcji. Następny punkt programu to wizyta w Bundestag i zwiedzanie z audioprzewodnikiem, przepiękny kościół-Gedächtniskirche, Potsdamer Platz ze szczątkami muru Berlińskiego, imponujące Sony Center  oraz historyczny Checkpoint Charlie. Wycieczka rowerowa oraz kręgle i ognisko w Fürstenwalde było czasem na wspomnienia i nowe wrażenia.  

12.10.2022

I tak powstaje kontener z przeznaczeniem na przeterminowane lub niepotrzebne leki. Wydruk na drukarce 3D. Zadanie projektowe Erasmus plus naszych stażystów CKZIU Elektryk

Konferencja „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego”

 

            W dniu 18.11.2022 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” odbyła się Konferencja „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego” będąca podsumowaniem realizacji projektu w ramach akredytacji i złożonego wniosku o budżet w AKCJI 1 (KA121-VET) – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+.

CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli otrzymało na realizację projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683 dofinansowanie w wysokości 62 198,00 EUR.

            Otwarcie konferencji zostało uświetnione koncertem w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Elektryk”. Na konferencji przedstawione zostały rezultaty projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683 w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+: WŁĄCZENIE I RÓŻNORODNOŚĆ, DZIAŁANIA NIENARUSZAJĄCE RÓWNOWAGI EKOLOGICZNEJ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO, EDUKACJA CYFROWA W NAUCZANIU, AKTYWNE OBYWATELSTWO. Uczestnicy mobilności w ramach wykonanego zadania włączenie i różnorodność zaprezentowali folder kształcenia zawodowego, który opracowali w oparciu o ścieżki kształcenia  w Polsce i w Niemczech, tak aby zapewnić promowanie wspólnej edukacji włączającej. Uczniowie przedstawili przygotowane portfolia  osobiste i portfolia zawodowe oraz biznes plan opracowany zgodnie z zasadami zakładania firm w Polsce i w Niemczech, również po to, aby zapewnić promowanie wspólnej edukacji włączającej i równego dostępu do aktywności społeczno – zawodowej. Rezultatem tego zadania był projekt na plakat promujący edukację włączającą i różnorodność.

            Priorytetowym celem projektowym były zadania nastawione na ochronę środowiska. Uczniowie przedstawili swój innowacyjny projekt kontenera na przeterminowane lub niepotrzebne leki i użyte baterie. Projekt kontenera wydrukowany został na drukarce 3D i stanowi innowacyjne rozwiązanie w Polsce i w Niemczech dotyczące kwestii środowiska. Rezultatem projektu było opracowanie strony internetowej firm w Polsce i w Niemczech zajmujących się sprzedażą kontenerów w Polsce i w Niemczech zgodnie z klasyfikacją i rodzajami odpadów. Uczniowie zaprezentowali platformy kompetencji jako działanie doskonalące umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych. Przygotowane platformy przedstawiają efekty wszystkich zadań wykonywanych w czasie praktyk zawodowych przez uczniów klas:

  • technikum reklamy

 

https://elektrykblog666.wixsite.com/erasmus

 

  • technikum ekonomicznego

 

https://ekonomistkierasmus.wixsite.com/website

 

  • technikum mechatroniczne i elektryczne

 

https://sites.google.com/view/blogosfera-kompetencji-zawodow/strona-g%C5%82%C3%B3wna?authuser=0

 

Zapraszamy do odwiedzenia platform kompetencji.

Konferencja była również okazją do zaprezentowania osiągnięć naszej drużyny uczniowskiej, która przystąpiła do Turnieju Maszyn Wodnych i Wiatrowych i otrzymała wyróżnienie za innowację nastawioną na ochronę środowiska.

Zaproszeni goście obejrzeli kolorową wystawę fotograficzną przedstawiającą pobyt i działania uczestników mobilności programu Erasmus plus na praktykach zawodowych. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wymiany poglądów i merytorycznej dyskusji dotyczącej mobilności osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Komisja Europejska wyraża jedynie opinię i nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie w jakikolwiek sposób zawartych w komunikatach, publikacjach i innych materiałach informacji wydawanych w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków przez Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli

Pin It on Pinterest

Skip to content