RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych:
 2. KANDYDATÓW DO SZKOŁY
 3. UCZNIÓW
 4. RODZICÓW
 5. OPIEKUNÓW PRAWNYCH

jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli
tel.(68)475 55 55; 

 • Inspektor Ochrony Danych:

  Marek Biedak

  e-mail: inspektor@cbi24.pl

 • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1lit. c ogólnego
  rozporządzenia o ochronie  danych
  osobowych  w celu realizacji zadań ustawowych  i zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych
  w placówce oświatowej określonych w Ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia
  2016 r.
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września
  1991 r.
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) .
 • Dane osobowe przechowywane będą przez okresy wskazane w
  Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt  zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w
  Zielonej Górze.
 • Posiadasz prawo do: żądania od administratora
  dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania.
 • Przysługuje Tobie /Państwu
  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze
  względu na przepisy prawa oświatowego.

Załaczniki:

Zgoda na wykorzystanie wizerunku_uczeń CKZiu

Wycieczka szkolna CKZiU

Nota Informacyjna pracownika CKZiU

Monitoring CKZiU

Klauzula umowy ,umowy zlecenia,kontrahenci CKZiU

klauzula ucznia konkursy i imprezy szkolne

klauzula rodzica CKZIU

klauzula kandydata do pracy w CKZIU

 

Pin It on Pinterest

Skip to content