Rycerstwo – braterstwo. Rycerska wyprawa po wspólną polsko-ukraińską przyszłość

”Rycerstwo – braterstwo.
Rycerska wyprawa po wspólną polsko-ukraińską przyszłość”
został dofinansowany ze
ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
w ramach programu
Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Budżet projektu: 76 186,56 PLN
Lider projektu: Stowarzyszenie Europejskie Centrum Innowacji z Otynia (PL)
Partner wiodący: Mykytyneckie Liceum w Iwano-Frankowsku (UKR)
Partnerzy wspierający:

  • Liceum nr 23 im Romana Huryka w Iwano-frankowsku (UKR)
  • Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli (PL)

Miejsce realizacji: województwo małopolskie, Pensjonat Jurkowski w Ochotnicy Dolnej,
Termin realizacji działań: 24 września 2023 – 30 września 2023

Celem projektu jest wspieranie holistycznego rozwoju uczestników i ich postawy otwarcia na świat – od inspiracji przeszłością przez twórczość po kreację. Cele szczegółowe projektu to między innymi: zdobycie wiedzy w zakresie historii średniowiecznej i nowożytnej, poznanie zasad etosu rycerskiego oraz jego uniwersalności i aktualności, rozwój zdolności i zainteresowań, kreatywności, sztuki autoprezentacji oraz prezentacji, wykształcenie umiejętności pracy w grupie międzynarodowej, posługiwania się językiem obcym.
W projekcie weźmie udział 35 uczniów szkół ogólnokształcących i zawodowych z Iwano-frankowska oraz Nowej Soli w wieku 14-19 lat. Przygotowanie projektu będzie realizowane na terenie województwa lubuskiego oraz obwodu Iwano-frankowskiego, działania będą realizowane w Ochotnicy Dolnej w województwie małopolskim. Podstawowym źródłem zdobywania wiedzy będą karty pracy wypełnianie w fazie przygotowawczej oraz warsztaty terenowe realizowane w trakcie działań.
Zdobyta wiedza i umiejętności posłużą do opracowania, dwujęzycznych rezultatów projektu m.in: scenariusza pokazu mody dworskiej, historycznego słownika, filmu i komiksu. Upowszechnianiu rezultatów posłużą pokazy w Niedzicy lub Czorsztynie, Nowej Soli i Iwano-frankowsku, media społecznościowe oraz strony internetowe lidera oraz partnerów: www.europejskiecentrum.org.pl, www.schoolm.if.ua, www.ckziu-elektryk.pl, www.ifnvk23.wixsite.com/school.

24 września 2023

„Rycerstwo – Braterstwo. Rycerska wyprawa po wspólną polsko-ukraińską przyszłość” to tytuł tegorocznego projektu.  Trzy lata temu były „Kolory świata”, póżniej „Góralszczyzna – Huculszczyzna”, przed rokiem „Ginące zawody”. Wszystkie te projekty realizowaliśmy wspólnie z grupą licealistów z Iwano-Frankowska i Mykietyńców.

Tegoroczna edycja to pokłosie wydarzeń w Ukrainie i chęci ożywienia rycerkich zasad: ambicji i dążenia do celu, rycerskiego wzorca i cnót, szacunku, dobra i sprawiedliwości, hojności i wierności ideałom. Wspólnie będziemy poznawać naszą historię, miejscami niełatwą i niewygodną, ale też piękną i budującą relacje i międzynarodowy dialog.

Będziemy szukać osób kultywujących tradycje i zajmujących się snycerstwem, kaletnictwem, tańcami dworskimi, kaligrafią, kowalstwem, pokazami rycerskimi. Poznamy średniowieczną architekturę, zabytki i kulturę. A zwieńczeniem pracy będzie pokaz średniowiecznej mody, prezentacja komiksu i słownika. Młodzież będzie brać udział w zajęciach integracyjnych, rekreacyjnych i międzykulturowych.

 

24 вересня 2023

„Лицарство – братерство. Лицарський похід за спільним польсько-українське майбутнє” – так називається цьогорічний проект.  Три роки тому був проект «Кольори світу», потім «Сардаки – Кептарі: культурна спадщина Підхалля і Гуцульщини», а минулого року – „«Ремесла, що зникають та відроджені здібності, знайдені на польсько-українському пограниччі».

Всі ці проекти ми реалізували разом з групою учнів з Микитинецького ліцею та польськими друзями з «Електрика» у Новій Солі.

Цьогорічне видання є реакцією на події в Україні та прагненням відродити лицарські чесноти: шляхетність і наполегливість, повагу, добро і справедливість, щедрість і вірність ідеалам. Разом ми пізнаватимемо нашу історію, часом непросту і неоднозначну, але водночас таку прекрасну, а також історію налагодження стосунків і міжнародного діалогу.

Ми шукатимемо людей, які плекають традиції і займаються різьбленням по дереву, обробкою шкіри, придворними танцями, каліграфією, ковальством та реконструкціями лицарських походів та побуту . Ми ознайомимося з середньовічною архітектурою, пам’ятниками та культурою. Кульмінацією роботи стане показ середньовічної моди, презентація коміксів та словника лицарської лексики. Молодь візьме участь в інтеграційних, рекреаційних та міжкультурних заходах.

25 września 2023

Poniedziałkowe przedpołudnie było dla nas bardzo intensywne i motywujące. Po grach i zabawach integracyjnych wyłonione zostały cztery grupy projektowe i ich liderzy: Kreatorzy mody, Autorzy komiksu, Obsługa medialna, Obsługa techniczna. W grupach projektowych zaczęliśmy pracować nad scenariuszem pokazu mody, skryptem komiksu, materiałami promocyjnymi, a dzięki obsłudze technicznej możecie czytać i oglądać efekty naszej pracy.
Po obiedzie w ramach warsztatów terenenowych byliśmy poszukiwać inspiracji w ruinach Zamku Królewskego w Nowym Sączu. Budowla wzniesiona została przez króla Kazimierza Wielkiego w latach 1350–1360 na skarpie w obrębie fortyfikacji miejskich Nowego Sącza, w widłach dwóch rzek: Dunajca i Kamienicy. A wieczorem po raz pierwszy zobaczyliśmy i przymierzyliśmy stroje, w których wystąpimy na pokazie mody średniowiecznej.

25 вересня 2023

Ранок понеділка був для нас дуже насиченим і мотивуючим. Після ігор та інтеграційних вправ з’явилися чотири проектні групи та їхні лідери: „Творці моди”, „Автори коміксів”, „Медіа-підтримка” та „Технічна підтримка”. У проектних групах ми почали працювати над сценарієм модного показу, сценарієм коміксу, промо-матеріалами, а завдячуючи команді технічної підтримки ви можете ознайомитися з результатами нашої роботи.
Після обіду, в рамках виїзного воркшопу, ми шукали натхнення на руїнах Королівського замку в Новому Сончі. Замок побудував король Казимир Великий між 1350 і 1360 роками на схилі в межах міських укріплень Нового Сонча, у межиріччі двох річок: Дунайця і Кам’яниці. А ввечері ми вперше побачили і приміряли костюми, в яких будемо виступати на показі середньовічної моди.

26 września 2023

Trzeci dzień projektu to kolejny dzień pełen pracy twórczej, czyli dalszy ciąg pracy nad komiksem, polsko-ukraińskim słownikiem doby rycerskiej i materiałami promocyjnymi pokazu mody. Kolejna próba pokazu mody średniowiecznej do specjalnie dobranej muzyki pokazała, że tańce średniowieczne nie są nam obce i potrafimy od dostojeństwa tanecznym krokiem przejść do pięknych układów. Po obiedzie mieliśmy niewątpliwą przyjemność poznać arkana sztuki snycerskiej i pod uważnym okiem pana Tadeusza Ligasa posługiwać się dłutem rzeźbiąc w lipie. Krótko mówiąc, podobało nam się.

 

26 вересня 2023

Третій день проекту був сповнений творчої праці, а саме подальшої роботи над коміксом, польсько-українським словником лицарської доби та промо-матеріалами для показу моделей середньовічного одягу. Ще одна репетиція дефіле під спеціально підібрану музику показала, що середньовічні танці нам не чужі і ми можемо перейти від шляхетного кроку до красивих танцювальних елементів. Після обіду отримали безсумнівне задоволення пізнати таємниці мистецтва різьби по дереву і під пильним поглядом пана Тадеуша Лігаса мали можливість спробувати свої сили у цьому ремеслі. Одним словом, нам дуже сподобалось.

27 września 2023

Dziś dzień, na który chyba wszyscy czekali – spływ Dunajcem, wielka atrakcja. Pojechaliśmy do Sromowiec Niżnych, gdzie czekały na nas pontony. Przepięknym Przełomem Dunajca pokonaliśmy trasę 18 km do Szczawnicy. Dla wszystkich uczestników rafting (ok. 2 godz. 15 min) minął tak szybko, że trudno było nie wierzyć we względność czasu, to prawda – przyjemności trwają za krótko.
Po obiedzie wzięliśmy udział w warsztatach terenowych w Nowym Targu, pierwszym mieście założonym na Podhalu. Tam zwiedziliśmy Rynek, Ratusz, Muzeum Podhalańskie.
Wieczorem, w czasie warsztatów kaletniczych z wielką przyjemnością pod kierunkiempana Adama Ligasa, wykonywaliśmy ozdoby ze skóry, które będą wykorzystane w naszym pokazie mody.
Po kolacji z werwą i niespotykanym entuzjazmem kontynuowaliśmy prace projektowe: komiks, plakat, dekoracje na pokaz mody, ale też dokumentację fotograficzną i informacyjną, by po wszystkim odpocząć w strefie SPA w pensjonacie Jurkowski.

 

27 вересня 2023

Сьогодні був день, на який всі з нетерпінням чекали – сплав по річці Дунаєць, надзвичайно цікава подія. Ми поїхали у Сромовці Нижні, де на нас чекали надувні рафти. Через мальовничу ущелину річки Дунаєць ми подолали 18-кілометровий шлях до Щавниці. Для всіх учасників сплав (близько 2 годин 15 хвилин) пройшов так швидко, що важко було не повірити у відносність часу, це правда – задоволення тривають надто коротко…
Після обіду ми взяли участь у виїзному воркшопі у Новому Тарзі, першому місті, заснованому на Підхаллі. Там відвідали Ринкову площу, Ратушу та Підхалянський музей.
Увечері, під час майстер-класу з обробки шкіри, ми з великим задоволенням під керівництвом Адама Лігаса виготовили шкіряні прикраси, які будуть використані у нашому показі середньовічного одягу.
Після вечері, з бадьорістю та неперевершеним ентузіазмом, ми продовжили роботу над проектом: комікс, плакат, декорації для показу, а також фото- та інформаційна документація, а потім відпочивали у спа-центрі пансіонату Юрковських.

28 września 2023

Piąty dzień projektu to warsztaty terenowe związane z zamkami średniowiecznymi w Czorsztynie i Niedzicy. Zamek „Dunajec” w Niedzicy to XIV-wieczna fortalicja broniąca północnej granicy Węgier, gdzie dziś mieści się muzeum oraz pokoje gościnne. Zamek w Czorsztynie to ruiny gotyckiego zamku z XIV wieku, położone na wzgórzu nad Jeziorem Czorsztyńskim w granicach Pienińskiego Parku Narodowego. Do zwiedzania udostępnione są zachowane i częściowo utrwalone ruiny zamku, renesansowa baszta Baranowskiego i Zieleniec. Z tarasów zamku roztacza się panorama na Zbiornik Czorsztyński, Pieniny Spiskie i Tatry.
Na zaporze wodnej w Czorsztynie jutro odbędzie się punkt kulminacyjny naszego projektu, czyli pokaz mody średniowiecznej, dlatego dziś zdumieliśmy zwiedzających próbą generalną na koronie zapory.
W związku z tym, że „per aspera ad astra” po powrocie do pensjonatu zdecydowaliśmy o kolejnej próbie. W ramach prac projektowych przedyskutowliśmy kwestie makijażu i dopracowaliśmy wizerunki modelek i modeli, materiały promocyjne, plakat, komiks oraz słownik średniowieczny. Dziś odbyły się również ostatnie już warsztaty, które pozwoliły nam poznać arkana przygotowywania strojów z epoki. Na warsztatach każdy miał okazję wyszywania paciorkami akasmitnej torebeczki na pamiątkę, inwencje twórcze mamy przebogate.


28 вересня 2023

П’ятий день проекту – виїзний воркшоп по середньовічних замках у Чорштині та Недзіці. Замок „Дунаєць” у Недзіці – це фортифікаційна споруда XIV століття, що захищала північний кордон Угорщини, в якій сьогодні знаходиться музей та гостьові кімнати. Чорштинський замок – руїни готичного замку XIV століття, розташований на пагорбі над Чорштинським озером в межах національного парку ” Пєніни”. Збережені і частково укріплені руїни замку, ренесансна вежа Барановського і Зеленець відкриті для відвідувачів. З терас замку відкривається панорамний вид на Чорштинське водосховище, Спіські Пєніни і Татри.
Завтра на Чорштинській греблі відбудеться кульмінація нашого проекту – показ середньовічного одягу, тому сьогодні ми здивували відвідувачів генеральною репетицією на верхівці греблі.
Пам’ятаючи про „per aspera ad astra”, після повернення до пансіонату ми вирішили провести ще одну репетицію. В рамках роботи над концепцією показу ми обговорили питання макіяжу та допрацювали образи моделей, промо-матеріали, плакат, комікс та словник середньовічної лексики. Сьогодні також відбувся останній майстер-клас, який дозволив нам познайомитися з тонкощами підготовки історичних костюмів. На майстер-класі всі бажаючі мали можливість вишити бісером оксамитову сумочку на пам’ять, творчих ідей у нас було вдосталь.

29 września 2023

Dzisiaj w samo południe na Zaporze w Niedzicy zaprezentowaliśmy najbardziej spektakularny efekt naszej pracy – rycerski pokaz mody. Dzięki uprzejmości naszych partnerów mogliśmy się poczuć jak modele i modelki w klimatycznych strojach z epoki. Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę: Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie – Zamek Kożuchów, Atelier Lubuskie z Otynia, Teatru Lubuskiego, Teatru Dramatycznego im. Iwana Franki oraz Centrum Twórczości Dziecięcej z Iwano-Frankiwska. Przeogromne podziękowania należą się kierownictwu ZEW Niedzica, to dzięki nim mogliśmy wystąpić w tym niesamowitym miejscu. A wzbudziliśmy niemałe zainteresowanie! Nasze przedsięwzięcie zgromadziło wielu zdumionych widzów, usłyszeliśmy wiele słów uznania i bisowaliśmy, mieliśmy też epokową sesję fotograficzną.
Przepełnieni pozytywnymi emocjami wróciliśmy do pensjonatu dokończyć inne prace projektowe: średniowieczny słownik polski i ukraiński oraz komiks. A na zakończenie dnia relaksowaliśmy się w strefie SPA pensjonatu Jurkowski w Ochotnicy.
Niesamowicie szybko projekt dobiega końca.


29 вересня 2023

Сьогодні опівдні на греблі у Нєдзіці ми представили найбільш ефектний результат нашої роботи – лицарський показ середньовічного одягу. Завдячуючи люб’язності наших партнерів, ми змогли відчути себе моделями в атмосферних костюмах тієї епохи. Висловлюємо щиру подяку: Центру культури ” Замок ” в Кожухові – Замок Кожухів, Любуському ательє з Отиня, Любуському театру, Національному драматичному театру ім. І. Франка та Центру дитячої творчості з Івано-Франківська. Величезна подяка керівництву Комплексу гідроелектростанцій в Недзіці, саме завдяки їм ми змогли виступити в цьому дивовижному місці. І викликали неабиякий інтерес! Наш виступ привернув увагу багатьох здивованих глядачів, ми почули багато слів подяки і виходили на біс, а також мали приголомшливу фотосесію.
Переповнені позитивними емоціями, ми повернулися до пансіонату, щоб завершити працю над іншими завданнями проекту: середньовічним польсько-українським словником та коміксом. А наприкінці дня ми релаксували у SPA-зоні пансіонату Юрковських в Охотниці.
Неймовірно швидко проект добігає кінця.

30 września 2023

Dziś był ostatni dzień projektu „Rycerstwo – Braterstwo. Rycerska wyprawa po wspólna polsko-ukraińską przyszłość”. Nie obyło się bez wzruszeń i łez, bo na podsumowaniu zawsze dociera do nas świadomość zakończenia pewnego etapu. Nie inaczej było też dzisiaj. Grupy zadaniowe zaprezentowały efekty swojej pracy: komiks o odzyskiwaniu serca Ukrainy, słownik doby średniowiecznej, z entuzjazmem dzieliliśmy się wrażeniami z pokazu mody na Zaporze wodnej w Niedzicy. Grupa techniczna opowiedziała o stronie na fb i pracy fotografów, grupa ewaluacyjna przeprowadziła ewaluację, a Pan Stanisław Jurkowski zaprosił nas wszystkich na następny projekt w gościnne mury pensjonatu.
Po podsumowaniu projektu, ostatnich zdjęciach i przytulasach wyruszyliśmy w drogę do domów. Grupę ukraińską pożegnaliśmy w Krakowie z obietnicą spotkania się za rok.


30 вересня 2023

Сьогодні був останній день проекту „Лицарство – Братерство. Лицарський похід за спільне польсько-українське майбутнє”. Не обійшлося без емоцій та сліз, адже на заключній зустрічі ми завжди усвідомлюємо завершення певного етапу. Сьогоднішній день не був винятком. Робочі групи представили результати своєї роботи: комікс про поверення серця України, середньовічний словник, ми з ентузіазмом ділилися враженнями від показу мод на Недзіцькій греблі. Технічна група розповіла про фб-сторінку та роботу фотографів, аналітична група провела останні анкетування, а пан Станіслав Юрковський запросив нас усіх на наступний проект у гостинні стіни пансіонату.
Після підбиття підсумків проекту, останніх фотографій та обіймів ми вирушили в дорогу додому. Краків став тепер місцем нашого прощання, але з обіцянкою зустрітися вже наступного року.

 

Pin It on Pinterest

Skip to content