Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie praktyk zawodowych w klasach 3

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie praktyk zawodowych w klasach 3

Dyrektor CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli informuje, że od dnia 01.06.2020r. dopuszcza się możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów klas III techników
u pracodawców.

W związku z powyższym :

 1. Praktyki w wymiarze 140h należy zrealizować w terminie do dnia 24.08.2020r.
 2. Zalecam kontakt z pracodawcą w sprawie odbycia praktyki w sposób mailowy
  lub telefoniczny.
 3. Każdy uczeń musi wyrazić zgodę na odbycie praktyk do 29.05.2020r. – w tym celu należy wypełnić ankietę internetową przesłaną z wykorzystaniem dziennika Librus.
 4. O pozytywnym załatwieniu sprawy należy poinformować kierownika kształcenia praktycznego na adres : praktyki@ckziu-elektryk.pl,

podając swoje imię i nazwisko, klasę, ustalony termin odbycia praktyk oraz pełną nazwę firmy wraz z adresem, np.:

Jan Nowak, klasa 3ATZ, 08.06 – 03.07.2020

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „CETROS”

ul. Szeroka 111A, 67-100 Nowa Sól

 • Na podstawie przesłanych danych zostanie sporządzona umowa w dwóch egzemplarzach, którą należy odebrać z sekretariatu  CKZIU „Elektryk” przy
  ul. Kościuszki 28 (po uprzednim kontakcie telefonicznym 68 475 5555)
  i dostarczyć do zakładu pracy. Podpisany jeden egzemplarz umowy należy dostarczyć do sekretariatu szkoły przed rozpoczęciem praktyki.
 •  Podczas odbywania praktyk należy przestrzegać regulaminu zatwierdzonego przez CKZIU „Elektryk” oraz regulaminów wewnątrzzakładowych  związanych
  z obecną sytuacją epidemiologiczną.  
 •  Podczas odbywania praktyk należy prowadzić  zeszyt praktyk, który musi zawierać:
 • opisany każdy dzień praktyk wg harmonogramu,
 • liczbę godzin przepracowanych w każdym dniu,
 • rodzaj wykonywanych czynności w danym dniu,
 • wszelkie spostrzeżenia z obserwacji lub wykonywanej pracy,
 • wnioski.
 • Strona tytułowa dzienniczka oraz program praktyk jest do pobrania ze strony internetowej szkoły.
 • Niezwłocznie po zakończonej praktyce należy oddać wypełniony dziennik praktyk wraz z wystawioną oceną przez opiekuna. (ostateczny termin rozliczenia dokumentacji do 25.08.2020r.).
 • W przypadku problemów z organizacją i realizacją praktyk proszę o kontakt
  z kierownikiem kształcenia praktycznego:
  praktyki@ckziu-elektryk.pl,

tel. 68 475 50 50 w godz. 8.00 – 14.00 od poniedziałku do  piątku.

https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content