Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

Zarządzenie nr 0050.1.0050.2023
Prezydenta Miasta Nowa Sól
z dnia 13 lutego 2023 roku

w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Soli oraz powołania
Gminnej Komisji Wyborczej.

Na podstawie § 7 ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Soli oraz
§ 1 ust. 5 i § 2 ust. 2 Regulaminu Wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Soli,
zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przeprowadzić wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Soli na kadencję
2023/2025 na dzień 15 marca 2023 r.
2. Głosowanie trwać będzie od godziny 9:00 do godziny 14:00.

§ 2

Powołuję Gminą Komisję Wyborczą do wyborów Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Nowej Soli na kadencję 2023/2025, w następującym składzie:

  1. Przewodniczący komisji Marek Kotarba – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji
  2. Członek komisji Marcin Herma – Koordynator Centrum Aktywności Społecznej
  3. Członek komisji Elżbieta Zienkowicz – Inspektor Wydziału Spraw Społecznych
  4. Członek komisji Monika Krajewska – Inspektor Biura Rady Miejskiej
  5. Członek komisji Adam Szulczewski – Członek Zarządu Fundacji na rzecz Collegium Polonicum

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
(-)
Jacek Milewsk

Pin It on Pinterest

Skip to content